Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Цар си, царю!

Цар си, царю!

Цар си, царю!

Друго е да си се родил монарх. Макар и без корона и зак­лел се в Кон­с­титуцията, Симеон Втори се държи с нас като коронована особа. Втора година той управ­лява Репуб­ликата като монар­хия. Говори рядко, почти нераз­бираемо, държи се доб­родушно с политици и жур­налисти, тър­пеливо показ­вайки им превъз­ход­с­т­вото си. С граж­дан­с­кото общес­тво Той въобще не общува. То пък от своя страна е тол­кова смач­кано след Жан и Иван, че няма сетива за неуважението Му.

Обичайно за Симеон Втори е да говори с другите без обръщение — като на коняри или камериери в двореца на френ­с­ките си предци. За такова отношение, на дядо му Фер­динанд, се опънали стам­боловис­тите — секли им главите с ятаган; на баща му Борис пък комунис­тите — тях само ги раз­с­т­рел­вали. Но явно в Бъл­гария са се свър­шили жер­т­воготов­ните, защото днес, въп­реки Симе-оновото пренеб­режение, броят на царед­вор­ците расте. При тази обс­тановка на несъп­ротив­ление, най-вероятно е Той да успее в аван­тюрата Си. Просто, защото лип­сата на алтер­нативна фигура в политичес­кото прос­т­ран­с­тво Го прави един­с­т­вено въз­мож­ният лидер на нацията. Нито в нас­тоящето, а по всяка вероят­ност и в бъдещето, не ще се появи силен съпер­ник за мяс­тото на вожда. Президен­тът Пър­ванов (за периода 20022012 г. – бел. ред.), макар и историк, (което означава, че е наясно с истин­с­ките цели на Симеон), все още се държи като широк социалист пред дядо му; Сер­гей (Станишев – тогава лидер на БСП, в периода 20052009 г. и премиер в коалиция с НДСВ и ДПС – бел. ред.) и Надежда (лидер на тогаваш­ната основ­ната опозиционна сила СДС, днес –пос­ланик в Тур­ция – бел. ред.) са като палави деца пред гувер­нан­тка, а други освен тях така и няма.

Затова

Царят как­вото и да върши не се притес­нява.

Раз­б­рало е Величес­т­вото, че лич­ността Му е неп­рикос­новена и всичко ще му се прощава.

Бъл­гар­с­ката работа вече е като историята на Нане и Вуте, дето си говорили по интим­ните въп­роси и единият рекъл: Само пър­вият път е обидно, после свик­ваш и ти става дори приятно. Така че дейс­т­вай, Царю, ти си по рож­дение от другата страна на пан­гара.


Главен фак­тор за успеха на Симеон е вън­ш­ната му политика. За целта Той е произ­вел под­ходящи инс­т­рументи — национал­ния суверенитет и бъл­гар­щината опаз­ват вън­шен минис­тър — евреин, минис­тър на евроин­тег­рацията — католичка и икономически вицеп­ремиер — кос­мополит. Всич­ките те работят за САЩ и за НАТО най-напред, дори когато това противоречи на интересите на бъл­гарите. И тук няма нищо случайно, те просто за това са наз­начени: Соломон Паси е натовец откакто е влязъл в политиката, Мег­лена Кунева нито поз­нава, нито има ясна идея за историчес­ката съдба на Родината, а Николай Василев под­с­кача като дър­вено човече на конци, които се дър­пат отвън. БСП и СДС не смеят да шук­нат преди срещата на НАТО в Прага, а Джеймс Пардю има същото поведение, заради което го изгониха от Скопие.

Втори коз за цар­с­кия успех е Бойко Борисов.

Този мъж има идеал­ното качес­тво да служи, без да съз­дава проб­леми. Нещо повече, понеже е обучаван и въз­питаван в условията на нераз­г­радена дър­жава, той има цен­нос­тна сис­тема и в нея лоял­ността е опорна точка. Какво точно е свър­шил генералът в бор­бата с прес­тъп­ността ще се раз­бере скоро (по това време Бойко Борисов е главен сек­ретар на МВР, в бъдещето остават избирането му за кмет на София, съз­даването на ГЕРБ и премиер­с­т­ването му – бел. ред.). В смисъл, че тази борба не може да се крепи само на плещите на един генерал и на парата в свир­ката. Тя е тех­нологичен процес, както произ­вод­с­т­вото на стомана, нап­ример, и нес­паз­ването на изис­к­ванията или лип­сата на тех­нолог води до пълен брак. Но Симеон ще държи Бойко под пох­лупака на суетата да е едноок сред слепите, докато му дойде времето да изгори. За да свети един­с­т­вено Той.

Третият шанс на Величес­т­вото е умората на бъл­гарина от политиката

, което все повече се прев­ръща в без­раз­личие. Тол­кова глупаци, някои от тях иск­рени се изредиха в политиката, че за нас Симеон е като цвете сред бурени. Демек, ходи си Моканина по кал­ната земя, хлипа за мъката си към Гос­пода, и търси бялата ляс­товица.

Ей за това цар си, Царю, дядо ти беше орнитолог, но ти си птицата феникс.


Години наред Симеон не смееше да си дойде.

Изгонен от Бъл­гария през 1946 г. без косъм да падне от главата му, но и без нас­лед­с­тво

, живял с майка си и сес­тра си като изг­наник в Египет и Испания, завър­шил сер­жан­т­ско военно училище в САЩ, оженил се за бедна, но добра жена, родила му пет деца, той се беше примирил със съд­бата си на аут­сай­дер в европейс­ките дворове. И се бореше само за сносно същес­т­вуване според стан­дар­тите на малко останалите истин­ски арис­ток­рати през XX век. Умен, кол­кото е въз­можно за средата, в която се движи и работ­лив, кол­кото е нужно за тър­гов­ски пос­ред­ник.

Изневиделица, обаче, съд­бата му пред­ложи отдавна нечакания шанс. Бъл­гарите, дето от сто години нямаме загубена битка, но и нямаме спечелена война, заради дядото и бащата на Симеон, го приехме като Месия и му дадохме цялата власт. Бавно и полека, с пог­леди вперени в завет­ните 800 дни, Той ни вкарва в капана на магията си. За да ни убеди нак­рая с помощта на САЩ, НАТО и глада, че по-добър от него няма — за премиер и раз­бира се, за Цар. И ние да се съг­ласим на драго сърце, защото е казано: че всеки народ си зас­лужава управ­ниците.

Цар си, Царю! Хвала на Тебе и на тези, които Те изп­ратиха!

Проф. Димитър Иванов

2002 година.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...