Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25052018

Брой 102, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът Румен Радев наложи вето на закона за околната среда

Президентът Румен Радев наложи вето на закона за околната среда

Дър­жав­ният глава Румен Радев върна за ново обсъж­дане в Народ­ното съб­рание раз­поред­бите от закона, с които се премахва втората съдебна инс­тан­ция при обжал­ване на админис­т­ративни актове във връзка с окол­ната среда и биологич­ното раз­нооб­разие. Това съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава. 

Според президента, за да изпълни кон­с­титуцион­ното си задъл­жение за осигуряване опаз­ването на окол­ната среда, дър­жавата трябва да съз­дава не само регулации за съх­раняването и въз­п­роиз­вод­с­т­вото на окол­ната среда, но и за ефек­тивен кон­т­рол за тях­ното прилагане. Такъв кон­т­рол се осъщес­т­вява от админис­т­ратив­ните съдилища, чиято правозащитна фун­к­ция се реализира на две инс­тан­ции. Премах­ването на втората инс­тан­ция намалява интен­зитета на защитата, необ­ходима за гаран­тиране на окол­ната среда като кон­с­титуционно приз­ната цен­ност. 

Отпадането на втората съдебна инс­тан­ция е мотивирано със сък­ращаване на времето за реализирането на обекти с национално стратегическо значение. Екологич­ното законодател­с­тво е преван­тивно насочено – да не нас­тъпят непоп­равими екологични пос­ледици, гаран­ция за което е и същес­т­вуващото двуин­с­тан­ционно съдебно произ­вод­с­тво. 

Президен­тът Радев е уверен, че Народ­ното съб­рание ще намери доб­рия баланс между приоритет­ното и своев­ременно изг­раж­дане на значими стратегически обекти и кон­т­рола за спаз­ване на закон­ността. 

България

Икономика

Култура

„Върви, народе възродени!

„Върви, народе въз­родени!

Българинът се обръща с носталгия към миналото си, защото се нуждае от Възраждане на духа

„В началото бе Слово“, и ако Божес­т­веното слово е На…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...