Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Бойко Рашков: Стотици са нарушенията при подслушванията със СРС

Бойко Рашков: Стотици са нарушенията при подслушванията със СРС

Бойко Рашков: Стотици са нарушенията при подслушванията със СРС

“При прилагането на специални разуз­навателни сред­с­тва има стотици нарушения и въп­реки че прокуратурата е била сезирана за тях, не е пос­лед­вала никаква реак­ция“. Това обяви шефът на Бюрото за кон­т­рол на специал­ните разуз­навателни сред­с­тва Бойко Раш­ков в пар­ламента. Той бе изс­лушан във връзка с годиш­ния док­лад на Бюрото за 2016 г. 

Точ­ката влезе в днев­ния ред на пар­ламента с изрич­ното нас­тояване на лидера на опозицията Кор­нелия Нинова.

“Отк­рити са стотици нарушения при раз­решаването на СРС-та от замес­т­ниците на бив­шата шефка на Софийс­кия град­с­кия съд Владимира Янева (нав­ремето приб­лижена до тогаваш­ния вът­решен минис­тър и нас­тоящ лидер на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов – бел. ред.). Тя бе осъдена, защото бе дала раз­решение да се следи инфор­мацион­ната сис­тема на МВР извън мак­симал­ния срок. Според Раш­ков подобни стотици нарушения е извър­шил един от замес­т­ниците й, а при друг са намерени 1520. На тях обаче не са има пов­диг­нати обвинения. Затова шефът на Бюрото попита дали има двоен стан­дарт при прилагане на закона. 

Има 8 000 раз­решения за прилагане на СРС, но те не са изпъл­нени от аген­ция “Тех­нически операции“, каза още Раш­ков. Според него в тези случаи аген­цията е длъжна да уведоми съда и заявителя на СРС-то, но това не е нап­равено. Раш­ков заяви, че бив­шият вът­решен минис­тър Цветан Цветанов е бил съден за отказ да се приложат СРС-та, но той поне имал кураж да откаже, докато в случая не се знаело защо СРС-та не се прилагат. 

Най-голям брой порочни искания за прилагане на СРС-та идват от ДАНС, обяви Раш­ков. Оттам са отказали дос­тъп на бюрото до материалите, на които се основават няколко искания, обясни Раш­ков. Според Раш­ков такива материали масово са унищожавани, но никой не е взел отношение, въп­реки че аген­цията е била сезирана.

Бюрото вече не може да гаран­тира на 100% на граж­даните дали правата им се нарушават чрез СРС-та, каза още Раш­ков. Причината е, че служ­бите дават невярна инфор­мация. Той посочи, че има 8 случая, в които служ­бите не са отговорили. Един от тях е на под­с­луш­ван политик. Другият — на следен магис­т­рат, като целта била да се установи дали той има връзка с политик, обясни Раш­ков. 

Той припомни, че Бъл­гария е осъдена 2007 година от Европейс­кия съд за прекомерно пол­з­ване на под­с­луш­вателни уст­ройс­тва и упот­ребата на тайни способи.

По-късно глав­ният прокурор Сотир Цацаров опонира на Бойко Раш­ков с думите, цитирани в сайта „Епицен­тър”:

Бе нарисувана една апокалип­тична кар­тина на масови нарушения, в която инс­титуциите общо взето мъл­чат, а Национал­ното бюро се оказва един­с­т­вената инс­титуция, което поз­нава закона, спазва го и се бори срещу нашите безоб­разия. Моите уважения, но това не е така“, каза Сотир Цацаров и допълни: „За наше съжаление, поне 80% от това, което се чу в залата, имаше политическа окраска. Това, което тряб­ваше да има юридическа окраска, при цялото ми уважение към колегите, бе лишено от доста юридическа окраска“, комен­тира той. „Оказа се, че инс­титуциите тънат в мъл­чание, на няколко пъти бяха отп­равени упреци за мъл­чание и към мен“, посочи Сотир Цацаров и допълни, че няма сиг­нал на бюрото, който да не е получило отговор под фор­мата на прокурор­ско пос­танов­ление. „Не чух отговор на два въп­роса. Под­с­луш­ване на жур­налисти? Не. Масово под­с­луш­ване на политици, магис­т­рати, жур­налисти? Не. Това, че се намираме в условията на отк­рито заседание съв­сем не е оправ­дание да кажем, че такова може да има“, комен­тира Цацаров, цитиран от “Фокус“. Според него твър­денията, че 10 % от всички СРС-та касаят жур­налисти, политици и магис­т­рати са дъл­боко неверни.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...