Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Да сменим модела на управление

Корнелия Нинова: Да сменим модела на управление

Корнелия Нинова: Да сменим модела на управление

Слово на лидера на БСП при откриването на парламентарната сесия

Нека 2018г. да е мирна, здрава и по-добра и за Европа, и за народа ни. Дано ние да имаме своя принос това да се случи, особено при шанса, който има Бъл­гария да бъдем пред­седател на Съвета на ЕС.

Винаги, в пър­вия ден на новата сесия, определяме най-важните въп­роси, които смятаме, че трябва да решим. Често те са най-важни от наша гледна точка, но понякога те се раз­минават с важ­ните теми на хората извън тази зала. Затова ви пред­лагам един по-различен под­ход при говорене за приоритети и задачи. Какво ни показа реал­ността в пър­вите 10 дни на новата 2018 година? Какво ни посочи като проб­леми, от които страда общес­т­вото и очаква да решим? 10 дни от началото на 2018г.- 10 големи проб­леми и един шанс, въз­мож­ност за Бъл­гария — пред­седател­с­т­вото. Ще си служа с примери от този реален живот в пос­лед­ните 10 дни и ще цитирам.

Първо — народът ни продъл­жава да изчезва. 2017 г. бележи печален рекорд за периода след 1945г.- едва 57 хиляди бебета са се родили.  Със 7 809 по-малко от предиш­ната година. Никакви фан­фари или хвалби за висок стан­дарт на живот не могат да отменят този факт. Това е така.

Второ – Сдружението на общин­с­ките бол­ници в Бъл­гария обяви, че 40 общин­ски бол­ници излизат на протест, защото са изп­равени пред фалит. Никакви приказки, колко много пари се дават за здравеопаз­ване и колко то се е подоб­рило, не могат да отменят този факт.

Трето — учители и ученици от професионал­ните гим­назии раз­б­раха в пър­вите дни на новата година на гърба си– що е то образователна реформа. Извед­нъж  кон­с­татираха, че изучават Въз­раж­дане, без да са учили предиш­ния 10 вековен период – Сред­новековие и мнозина от тях не знаят кой е бъл­гар­с­кият цар Самуил. Бъл­гар­с­ките учители излязоха с оценка, че това се дължи на прибър­заното влизане в сила на новия закон за училищ­ното образование.

Чет­върто – в началото на 2018г.  беше обявено, че ще пос­къпне токът, а от там ще пос­къп­нат и храните. Цената на тока за биз­неса скача с до 60%, което ще доведе до пос­къп­ване на продук­тите, както и на бита. Никакви приказки за увеличаване на минимални зап­лата и пен­сии не могат да отменят факта, че пос­къп­ването на живота вече изяде това увеличение и народът ни продъл­жава да обед­нява.  

Пето–  саниран блок за 3 млн. лв. тече– новина от началото на януари. Сградата не е имала никакви проб­леми преди ремонта, а сега, прясно санирана, тече отв­сякъде и при всеки дъжд се навод­нява. И оградата на границата падна, пак в пър­вите дни на тази година. Дали пък не става въп­рос за коруп­ция в строител­с­т­вото и санирането? Само питам.

Шесто– като говорим за коруп­ция– водещи, авторитетни медии– Гар­диън, Ди Цайт, аген­ция Франс Пресс ни заляха с оценки от Европа, че най-корумпираната дър­жава в Европа поема пред­седател­с­т­вото.   „Корум­пирани, но удобни и пос­лушни“, пише Ди Цайт. А бъл­гар­с­кият президент наложи вето на антикоруп­цион­ния закон, с изяв­лението, че няма политическа воля да се борим с коруп­цията. Не ние колеги, и не „пар­тизан­ски борби“ за Европ­ред­седател­с­т­вото, и не „проповеди от трибуната“, а медиите от Фран­ция, Гер­мания, Великоб­ритания каз­ват, че Бъл­гария е най-корумпираната и бедна дър­жава, но е удобна, защото е пос­лушна.

Седмо — супер екзотично и изненад­ващо, хора от 3 области в Бъл­гария, Враца,Видин и Мон­тана решиха да организират под­писка за отделяне от Бъл­гария и да се присъединят към Румъния, защото там коруп­цията  се борела, а в Бъл­гария не се бори. Такова нещо не се е случ­вало в историята на Бъл­гария– на някой  изобщо да му хрумне, че може да се отдели от Бъл­гария, по причина, че тук не се бори коруп­цията, а в Румъния се бори. Това е принос на управ­лението на Бойко Борисов.

Осмо. Правител­с­т­вото се раз­цепи не само по оста пат­риоти– ГЕРБ, както беше за лифта, а и по оста пат­риоти и част от ГЕРБ, срещу друга част от ГЕРБ по Истан­бул­с­ката кон­вен­ция.  Кол­кото и да говорите, че правител­с­т­вото е стабилно, виж­дате, че всеки ден давате нови поводи за противоречия помежду си.  

Девето.  Не помня кой пръв го каза – 8 дни– 8 трупа. Убийс­тва на семейс­тва, стрелба до данъчен, убийс­тво пос­ред бял ден на крупен биз­нес­мен, близък до властта и властта не реагира адек­ватно. Народът реагира и тук идвам на десетия проб­лем – народът е на улицата– протести, протести, протести, на полицаи, на зелени, срещу повишаването на цената на водата, против повишаването на цената на тока. Народът е на улицата.  

Ето ви 10 новини за пър­вите 10 дни и един шанс. Пред­седател­с­т­вото е шанс за авторитета на Бъл­гария, за защита на национал­ния интерес на Бъл­гария, за визионер­с­тво– както за Европа, така и за Бъл­гария. Имаме 10 новини, част от които в малки карета, но пос­тавят 10 големи дър­жав­нически, политически въп­роси. Тук ви го каз­ваме не като опозиция, ще се опитаме като дър­жав­ници.

Ние ще работим за тази алтер­натива, която общес­т­вото и хората очак­ват. Всички тези проб­леми, като започ­нете от демог­рафията и свър­шите с протес­тите, се дъл­жат на 2 причини – сбър­кана политика в сис­темите, в  моделите на образованието, здравеопаз­ването, на политиката за доходите и коруп­ция във всички сис­теми. Не можем да решаваме проб­лемите на парче, уважаеми колеги. Трябва да променим модели и цели сис­теми в бъл­гар­с­кото общес­тво. Вие пред­лагате решаване на парче. БАН ще протес­тира– добре, ще им дадем 15 млн. лв. и решаваме проб­лема с науката. Така не решаваме проб­лема. Вместо науката да е мотор и двигател на икономиката, и на прог­реса на дър­жавата, тя е пос­тавена в ъгъла. Така няма да решим нито един проб­лем.  Пред­лагаме ви да се със­редоточим върху две неща– това е и алтер­нативата на БСП да променим модели и същес­т­вуване на цели сис­теми. Започ­ваме с пър­вия си приоритет – здравеопаз­ване. Нов модел на сис­темата на образование с акцент– дър­жавно и общин­ско. Нов модел на образование, с акцент качес­т­вото на образованието и съдър­жанието на прог­рамата, както и неговото обвър­з­ване с икономиката. Нов модел на политиката по доходите, която минава през нова икономическа политика. Ново отношение на дър­жавата към икономичес­ката политика с акцент– произ­вод­с­тво и в час­т­ност, бъл­гар­ско произ­вод­с­тво. Втори приоритет– безот­казна и без­ком­п­ромисна борба с коруп­цията.

Имате пос­леден шанс да коригирате политиката си– като под­к­репите ветото на президента по антикоруп­цион­ния закон. Този закон показва нежелание за борба с коруп­цията. Не ви го казва ние и не ни наричайте саботьори  на бор­бата с коруп­цията. Това ви го каз­ват вашите нем­ски пар­т­ньори във вес­т­ник Ди Цайт, където е записано, че този закон буди смях.

На 17-ти януари ще внесем вот на недоверие за коруп­цията. Някои каз­ват: „Защо го правят на прага на пред­седател­с­т­вото? Това правител­с­тво няма да падне, защо да си губим времето и да съз­даваме нап­режение, и да водим пар­тизан­ски борби и проповеди?“.  Защото това правител­с­тво съз­даде условия 10 млрд. лв. да се крадат годишно. Защото според  Евробарометър– 83% от бъл­гарите сочат коруп­цията като основен проб­лем на дър­жавата. Защото 88%  от бъл­гар­с­ките фирми, бъл­гар­с­ките работодатели  каз­ват, че общес­т­вените поръчки се оценяват субек­тивно, а 80% от поръч­ките са написани така, че да ги вземе един определен, пред­варително изб­ран изпъл­нител. Казва ви го– животът, работодателите, Европа, пар­т­ньорите ви и ние няма да мъл­чим пред това.  Каз­вате 6 месеца да мъл­чим. Не. Пред­седател­с­т­вото, като най-важен приоритет, е шанс, уважаеми управ­ляващи, да изчис­тим образа на Бъл­гария. Това е шанс правител­с­т­вото на Бойко Борисов да не си зат­варя очите пред проб­лемите и да не каз­вате: „БСП е лоша“, а откакто европейс­ките пар­т­ньори ви сочат проб­лемите, да каз­вате: „Ама и те са корум­пирани и там се краде“. Не тър­сете причината отвън. Прог­лед­нете за проб­лема и нека това пред­седател­с­тво бъде оценено не само като добро домакин­с­тво. Нека да бъде шанс Бъл­гария да реши 2 проб­лема и да пос­тигне 2 цели. Сега се води дис­кусия кога пред­седател­с­т­вото би било успешно, каква оценка ще дадем. Според нас при пос­тигането на две цели. Пър­вата е– Европа и народът да кажат– за тези 6 месеца коруп­цията намаля драс­тично. Второто е, народът ни да каже, че за 6 месеца поне малко стан­дар­тът му на живот  се е доб­лижил до стан­дарта на живот на европейс­ките граж­дани. Това за нас би било успешна политика на пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС. Ние ще работим за това. Ще бъдем кон­с­т­рук­тивни. Но не мис­лете, че ще мъл­чим, когато правите грешки и вместо към пос­тигането на тези цели, тег­лите Бъл­гария назад.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...