Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25052018

Брой 102, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Хирурзите Гайдарски и Темелков са предложени за орден “Св. св. Кирил и Методий“

Хирурзите Гайдарски и Темелков са предложени за орден “Св. св. Кирил и Методий“

Хирурзите Гайдарски и Темелков са предложени за орден “Св. св. Кирил и Методий“

Освен с лекарска практика двамата са автори на много научни публикации и на рационализации на оперативни техники

Двама хирурзи са пред­ложени от минис­т­рите в кабинета “Борисов 3“ за орден “Св. св. Кирил и Методий“ с огър­лие, съоб­щиха от Минис­тер­с­кия съвет. Проф. Темел­ков и проф. Гай­дар­ски са пред­ложени за удос­тояване с дър­жав­ното отличие заради значимия им принос в областта на медицин­с­ката наука в Бъл­гария. Проф. Темелко Темел­ков, д.м.н., е роден през 1937 г. Завър­шва медицина във ВМИ — Варна, специализирал е в Русия, Авс­т­рия и Анг­лия. Професионал­ната му кариера започва като ординатор-хирург в Доб­рич и Варна. Хабилитиран е като доцент през 1981 г. и като професор през 1987 г. От 1988 г. е завеж­дащ Клиниката по колоп­рок­тология и ръководител на Катед­рата по обща и оперативна хирур­гия на ВМИ — Варна. Основ­ните му научни раз­работки са в областта на стомашно-чревната, гнойно-септичната, онкологич­ната и лапарос­коп­с­ката хирур­гия и колоп­рок­тологията. Като рек­тор на Медицин­с­кия универ­ситет във Варна е удос­тоен с Меж­дународна златна и сребърна наг­рада за качес­тво 2002 в Мек­сико и е изб­ран за пъл­ноп­равен член на Асоциацията на европейс­ките универ­ситети. Изб­ран е за почетен член на Бъл­гар­с­кото хирур­гично дружес­тво, член е на Европейс­кото дружес­тво по хирур­гия, Меж­дународ­ния колеж на хирур­зите и Светов­ната универ­ситет­ска организация на колорек­тал­ните хирурзи. Удос­тояван е със званието “Медик на годината — Варна“ (2006) и “Лекар на Бъл­гария“ (2009). Проф. Гай­дар­ски е роден също през 1937 г. След завър­ш­ването на Медицин­с­ката академия в София започва работа в Окръжна бол­ница — Видин, където пос­ледователно преминава ординатор­с­ките степен, а от 1969 до 1972 г. е замес­т­ник главен лекар по лечеб­ната част. След кон­курс е изб­ран за асис­тент в Катед­рата по хирур­гически болести в МА — София, професор е от 1990 г. Проф. Радос­лав Гай­дар­ски е автор на множес­тво научни пуб­ликации и е сред мал­кото бъл­гар­ски хирурзи с приз­нати рационализации на оперативни тех­ники, изпол­з­вани във всекид­нев­ната прак­тика при операциите на чер­ния дроб, жлъч­ните пътища, пан­к­реаса и стомашно-чревния тракт. Той е учител на три поколения млади хирурзи. Над 30 години е пред­седател на комисия за дър­жавни изпити по хирур­гия на студенти и специализанти. Носител е на високи призове и отличия за професионално раз­витие и пос­тижения, сред които “Лекар на годината“, “Лекар на Бъл­гария“, орден “Стара планина“. Комен­тира Нюз.бг.

Текст под снимка

И двамата хирурзи професорите Темел­ков (вляво) и Гай­дар­ски са били Лекари на годината

България

Икономика

Култура

„Върви, народе възродени!

„Върви, народе въз­родени!

Българинът се обръща с носталгия към миналото си, защото се нуждае от Възраждане на духа

„В началото бе Слово“, и ако Божес­т­веното слово е На…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...