Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Цацаров с искане до КС да обяви за незаконни разпоредби от Закона за частните охранители

Цацаров с искане до КС да обяви за незаконни разпоредби от Закона за частните охранители

Цацаров с искане до КС да обяви за незаконни разпоредби от Закона за частните охранители

Глав­ният прокурор Сотир Цацаров отп­рави искане до Кон­с­титуцион­ния съд за обявяване за противокон­с­титуционни на раз­поредби от Закона за час­т­ната охранителна дей­ност поради противоречието им с прин­ципите на правовата дър­жава, съоб­щиха от прес­цен­търа на Прокуратурата. С атакуваните раз­поредби на законово ниво се поз­волява неог­раничено въз­дейс­т­вие от страна на час­тни охранители върху живота в населените места, Глав­ният прокурор счита, че с въвеж­дане на час­тна дей­ност за охрана на урбанизирани територии се нарушава кон­с­титуционно пред­видената ком­петен­т­ност на Минис­тер­с­кия съвет да осигурява общес­т­вения ред, комен­тира Епицен­тър. С този закон за пръв път в чл. 5 ал. 1 т. 6, като нов вид охранителна дей­ност е пред­видена охраната на урбанизирана територия, обх­ваната от границите на населеното място или селищ­ното образувание (строител­ните му граници), определени с уст­ройс­т­вен план, без да се включва зем­лището. Глав­ният прокурор счита, че с въвеж­дане на час­тна дей­ност за охрана на урбанизирани територии се нарушава кон­с­титуционно пред­видената ком­петен­т­ност на Минис­тер­с­кия съвет, уредена в чл. 105 ал. 2 от Кон­с­титуцията – да осигурява общес­т­вения ред. Наред с това недопус­тимо се прех­вър­лят правомощия на дър­жавата, реализирани от МС и кон­к­ретно от Минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи по опаз­ване на общес­т­вения ред и национал­ната сигур­ност, като тези правомощия се въз­лагат на тър­говци. Пред­видената в чл. 28 ЗЧОД въз­мож­ност за сключ­ване на договор за охрана на урбанизирана територия от страна на кмета на общината ще пос­тави граж­даните в положение на зависимост от неговата воля дали, доколко и чрез кого да се осъщес­т­вява час­тна охранителна дей­ност в съот­вет­ното населено място. Това на прак­тика обек­тивно ограничава въз­мож­ността на дър­жав­ните органи по Кон­с­титуция, съоб­разно тех­ните законови задъл­жения, да гаран­тират общес­т­вения ред. Съз­дава се неп­ропор­ционална и затова недопус­тима зависимост на под­дър­жането на общес­т­вения ред в населените места от прецен­ката и актив­ността на час­тно правни субекти, а не от пред­видените по Кон­с­титуция и съот­вет­ните закони дър­жавни органи.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...