Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Осветлиха арестите заради корупция в Пловдив

Осветлиха арестите заради корупция в Пловдив

Осветлиха арестите заради корупция в Пловдив

Аферистите от здравната каса тънели в лукс, в схемата има фармацевт и безимотен гражданин

Дирек­торът на Дирек­цията на здравна каса в Плов­див — Иван Дес­потов и шефът на отдел кон­т­рол Владимир Манев, които бяха арес­тувани в сряда в Плов­див, са дейс­т­вали от около година в прес­тъпна схема. Те са съз­давали дружес­тво фантом-аптека, която реално не е работила и не е същес­т­вувала. Наемали са фар­мацевт, тъй като само с негов под­пис може да се взимат лекар­с­тва от здравна каса. Този фар­мацевт си е имал и реално дейс­т­ваща аптека и винаги е бил един и същ. Освен това в схемата, като пос­ред­ник, е бил нает социално слаб човек, който вече се е замог­нал. Този човек е бил управител на дружес­т­вото. Един път пациен­тите, болни от хепатит, реално са получавали лекар­с­т­вата си. Втори път, в рам­ките на месец, прес­тъп­ната група е взимала отново от здравна каса лекар­с­т­вата, на името на пациен­тите, но без реално те да подозират това. Лекар­с­т­вата са изк­лючително скъпи. Едно от тях струва около 25 000 лв., съоб­щиха окръж­ният прокурор на Плов­див Румен Попов, замес­т­никът ми Галин Гав­раилов и шефът на полицията Атанас Илков. Раз­с­лед­ващите обявиха още, че дирек­торът Иван Дес­потов и под­чиненият му — шефът на отдел кон­т­рол Ивайло Манев, на прак­тика не са осъщес­т­вявали никакъв кон­т­рол, както им е вменено по служебни задъл­жения над аптеките в областта, които имат сключени договори със здрав­ната каса. В плов­див­ско има 237 такива аптеки. Измамата е засечена от НЗОК. Има период от около 23 месеца, в които регионал­ната здравна каса в Плов­див подава заяв­ките за лекар­с­т­вата към НЗОК. В този период, докато НЗОК раз­реши плащане на лекар­с­т­вата, дружес­т­вото фан­том бива зак­ривано, след като парите се вземат и след това на негово място се появява ново дружес­тво със същите лица — фар­мацевт и управител, обяс­ниха раз­с­лед­ващите. Преди 2 сед­мици са били източени 89 000 лв. Преди ден отново от здравна каса са източили същата сума пари. Пред­виденото наказание за докумен­тна измама е от 10 до 20 г., а за получаване на под­куп в големи раз­мери — от 3 до 15 г. Раз­с­лед­ващите казаха, че по-голямата сума от източените пари са получавали дър­жав­ните служители. Стана ясно още, че социално слабото лице, което е било пос­ред­ник извед­нъж рязко е забогатяло. Раз­с­лед­ването по случая продъл­жава. В сряда, когато са били спрени за проверка, всич­ките 89 хил. лв. са били намерени в дър­жав­ните служители. Окръж­ният прокурор под­черта, че вчера при проверка в дома на Дес­потов са установили изк­лючително лук­созен начин на живот. Такъв, какъвто не корес­пон­дира със зап­латите на дър­жав­ните служители, комен­тира Блиц.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...