Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет17082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Втори вот на недоверие за Жени Начева искат от пациентска организация

Втори вот на недоверие за Жени Начева искат от пациентска организация

Втори вот на недоверие към зам.-здравния минис­тър Жени Начева искат от пациен­т­ски организации “Заедно с теб“, съоб­щиха от организацията. Причината е решението да се доп­лащат животос­пасяващи медицин­ски изделия, както и липса на диалог на ведом­с­т­вото с пациен­т­с­ките организации.

От „Заедно с теб” очак­ват официален отговор от инс­титуциите вярно ли е твър­дението на бив­шия подуп­равител на НЗОК д-р Димитър Пет­ров, че Начева е под­п­равила някои цени на медицин­ски изделия, комен­тира Нюз.бг. Фал­шификацията е в докумен­тите, които е издала Комисията на НЗОК. Пациен­тите са изк­лючително раз­т­ревожени от така съз­даденото нап­режение, пишат в писмо до медиите от организацията.

От пациен­т­с­ката организация цитират случая на Радост Теохарова, потър­сила помощ за майка си. Ней­ната майка се нуж­даела от тран­с­катетърно протезиране заради аор­тна стеноза. Жената имала и услож­нения. Въз­рас­т­ната дама починала докато чака зам.-министъра на здравеопаз­ването и пред­седател на Над­зор­ния съвет на НЗОК през сеп­тем­ври 2017 г. да е готова с “договаряне на след­ващата спецификация на медицин­с­ките изделия и с правилата“, пишат от организацията. Май­ката е диаг­нос­тицирана през фев­руари. Тя е насочена за въп­рос­ната дей­ност с медицин­с­кото изделие. Според правилата на Здрав­ната каса, семейс­т­вото е тряб­вало да доп­лати от 1 април 10 000 лв. Тъй като сумата е непосилна за семейс­т­вото, докато чакат раз­решение на казуса, май­ката почива на 30 април, три дни преди рож­дения си ден. От пациен­т­с­ката организация обяс­няват мотивите си за втори вот на недоверие на г-жа Жени Начева като бягане от отговор­ност за доп­лащане на медицин­ски изделия. Зам.-министърът е обмис­лял през есента, вместо да задейс­тва нор­мативни промени за договаряне. Съз­дава се нап­режение у пациен­тите. Вместо да се грижат за здравето си, те искат да организират протести. Според нас е недопус­тимо, тъй като винаги сме били за диалог и пос­тигане на ком­п­ромиси, пишат от организацията.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...