Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Втори вот на недоверие за Жени Начева искат от пациентска организация

Втори вот на недоверие за Жени Начева искат от пациентска организация

Втори вот на недоверие към зам.-здравния минис­тър Жени Начева искат от пациен­т­ски организации “Заедно с теб“, съоб­щиха от организацията. Причината е решението да се доп­лащат животос­пасяващи медицин­ски изделия, както и липса на диалог на ведом­с­т­вото с пациен­т­с­ките организации.

От „Заедно с теб” очак­ват официален отговор от инс­титуциите вярно ли е твър­дението на бив­шия подуп­равител на НЗОК д-р Димитър Пет­ров, че Начева е под­п­равила някои цени на медицин­ски изделия, комен­тира Нюз.бг. Фал­шификацията е в докумен­тите, които е издала Комисията на НЗОК. Пациен­тите са изк­лючително раз­т­ревожени от така съз­даденото нап­режение, пишат в писмо до медиите от организацията.

От пациен­т­с­ката организация цитират случая на Радост Теохарова, потър­сила помощ за майка си. Ней­ната майка се нуж­даела от тран­с­катетърно протезиране заради аор­тна стеноза. Жената имала и услож­нения. Въз­рас­т­ната дама починала докато чака зам.-министъра на здравеопаз­ването и пред­седател на Над­зор­ния съвет на НЗОК през сеп­тем­ври 2017 г. да е готова с “договаряне на след­ващата спецификация на медицин­с­ките изделия и с правилата“, пишат от организацията. Май­ката е диаг­нос­тицирана през фев­руари. Тя е насочена за въп­рос­ната дей­ност с медицин­с­кото изделие. Според правилата на Здрав­ната каса, семейс­т­вото е тряб­вало да доп­лати от 1 април 10 000 лв. Тъй като сумата е непосилна за семейс­т­вото, докато чакат раз­решение на казуса, май­ката почива на 30 април, три дни преди рож­дения си ден. От пациен­т­с­ката организация обяс­няват мотивите си за втори вот на недоверие на г-жа Жени Начева като бягане от отговор­ност за доп­лащане на медицин­ски изделия. Зам.-министърът е обмис­лял през есента, вместо да задейс­тва нор­мативни промени за договаряне. Съз­дава се нап­режение у пациен­тите. Вместо да се грижат за здравето си, те искат да организират протести. Според нас е недопус­тимо, тъй като винаги сме били за диалог и пос­тигане на ком­п­ромиси, пишат от организацията.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...