Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб18082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Кризисни центрове срещу домашно насилие във всяка област още през 2018-а

БСП: Кризисни центрове срещу домашно насилие във всяка област още през 2018-а

БСП: Кризисни центрове срещу домашно насилие във всяка област още през 2018-а

Социалистите остават твърдо на мнението, че Истанбулската конвенция не трябва да бъде ратифицирана

Народ­ното съб­рание не трябва да ратифицира Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, защото наред с бор­бата с насилието над жени, включва и някои други неп­рием­ливи за нашето общес­тво позиции

Кризис­ните цен­т­рове са ком­п­лекс от социални услуги за лица, пос­т­радали от насилие, трафик или друга форма на екс­п­лоатация. Те са насочени към индивидуална под­к­репа и правно кон­сул­тиране, включително и с мобилни екипи“. Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария” Надя Клисур­ска при обсъж­дането на промените в Закона за защита от домаш­ното насилие.  Тя обясни, че такива цен­т­рове, дейс­т­ващи съг­ласно закона, има в Плевен, Пещера, Варна, Пер­ник, Стара Загора, Дуп­ница, Силис­тра, Тър­говище, Русе и Плов­див. Тя добави, че в останалите облас­тни градове няма подобни кризисни цен­т­рове, а това е важно, защото в случай, че някой е пос­т­радал от домашно насилие, има право да бъде нас­танен в такъв цен­тър. „Надявам се Минис­тер­с­кият съвет да отпусне сред­с­тва за съз­даването на кризисни цен­т­рове още в рам­ките на тази кален­дарна година”, каза още Надя Клисур­ска.

Виолета Желева: Искаме по-висока зак­рила на лицата, пос­т­радали от домашно насилие

С пред­ложения законоп­роект се цели по-висока зак­рила на лицата, пос­т­радали от домашно насилие. Жените, които се нуж­даят от под­к­репа, да бъдат нас­танявани в кризисни цен­т­рове“. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Виолета Желева. Тя пред­ложи Национал­ната прог­рама за превен­ция и защита от домашно насилие да съдържа като мярка– задъл­жително изг­раж­дане, под­дър­жане и управ­ление на такива цен­т­рове. Според нея така същес­т­вуващата прог­рама в момента не работи дос­татъчно добре.

Георги Гьоков: Искаме да бъдат определени минимален брой кризисни цен­т­рове, за които да отговаря дър­жавата, а не НПО

Бъл­гар­с­кото Народно съб­рание не трябва да ратифицира Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, защото наред с бор­бата с насилието над жени, включва и някои други неп­рием­ливи за нашето общес­тво позиции. Пред­лагаме промени в законодател­с­т­вото, които да отговорят на очак­ванията от тази кон­вен­ция“, под­черта народ­ният пред­с­тавител Георги Гьоков. „Искаме с този законоп­роект да бъдат определени минимален брой кризисни цен­т­рове, за които да отговаря дър­жавата, а не НПО. Те могат да бъдат финан­сирани по раз­лични начини, без да натовар­ват дър­жавата“, каза още народ­ният пред­с­тавител.  Той благодари за под­к­репата, която изразиха народ­ните пред­с­тавители към законоп­роекта

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...