Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб18082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова към младите социалисти: Вие ще промените българската политика

Нинова към младите социалисти: Вие ще промените българската политика

Нинова към младите социалисти: Вие ще промените българската политика

Нашите естествени съюзници са млади и смели хора, с които да върнем Европа там, от където тя започна - свобода, солидарност и равни възможности

Рад­вам се да видя тол­кова младост, енер­гия и ентусиазъм в залата и вяр­вам, че нямате SMS-и кога да ми ръкоп­ляс­кате“. С тези думи се обърна лидерът на БСП Кор­нелия Нинова към делегатите на Чет­вър­тата национална кон­ферен­ция на Младеж­кото обединение на БСП. „Ако сте се отдали на политиката за привилегия и облаги, се откажете още сега. Даже нещо повече – очак­ваме от вас да промените политиката“, заръча Нинова.

“Преди две години новото ръковод­с­тво на пар­тията започ­нахме една болез­нена промяна, целта на която беше да дадем път на вас – младите, без да съз­даваме кон­ф­ликт между поколенията, да осигурим прием­с­т­веност, но и да имате въз­мож­ности за изява и раз­витие. Вяр­вам, че след две години усещате резул­тата. Днес много от вас са новите общин­ски пред­седатели, облас­тни пред­седатели, новите депутати, членове на общин­ски съвети, на облас­тни съвети“, каза в привет­с­т­вието си към младежите Нинова.

Тя посочи, че БСП е длъжна да обучи младите си кадри, за да ги под­готви за управ­лението.

“Не се страхуваме, че ще вземете мес­тата ни и ще ни смените. Това е задъл­жително да стане. Но наше задъл­жение е да ви под­гот­вим за този момент, за да бъде прием­с­т­веността полезна за БСП и за Бъл­гария. Но по пътя на тази под­готовка бих искала да ви кажа и още нещо:

ако сте се отдали на политиката за привилегия и облаги, се откажете още сега. 

Даже нещо повече – очак­ваме от вас да промените политиката“, каза Нинова. 

По думите й днес статук­вото и старите политици приемат политиката като облага и привилегия. И припомни отказа на пар­ламен­тарис­тите да гласуват пред­ложението на БСП за намаляване на депутат­с­ките зап­лати.

“Те отказаха да приемат пред­ложението ни сами да нап­равим отс­тъпка – да се откажем от някои от привилегиите в името на други цели, които са справед­ливост, солидар­ност, равни възможности.Ние няма да спрем по този път да се опит­ваме да променяме политичес­кото статукво. Но вяр­вам, че истин­с­кият успех на тази промяна ще дойде с вашето поколение. Ние просто ви трасираме този път, а вие трябва да го извър­вите док­рай. Защото и бъл­гар­с­ката, и европейс­ката, и светов­ната политика изис­к­ват тази промяна. Вяр­вам, че ще я нап­равите“, каза Нинова.

Кор­нелия Нинова изрази своята приз­нател­ност и благодар­ност към младите хора за това, че през пос­лед­ната една година не са отс­тъпили нито сан­тиметър от обещанията си по отношение на младеж­ките политики.

“Заедно

под­гот­вихме и внесохме Кул­тур­ния чек, който щеше да даде въз­мож­ност на младите бъл­гари да се докос­нат до бъл­гар­ско изкус­тво и бъл­гар­ска книга.

Уви, мнозин­с­т­вото отх­върли това пред­ложение. Заедно с вас изгот­вихме и внесохме всич­ките ни пред­ложения в изпъл­нение на политиката за под­к­репа на младите хора и младите семейс­тва — студен­тите да могат да вземат по-облекчени кредити, родителите да могат да плащат по-малко данъци с 50 лв на дете. Родителите на ученици да могат да бъдат под­помог­нати не само в първи, но и във втори и трети клас. Цялата младежка прог­рама, която заедно изработихме, прет­ворихме в реални пред­ложения и дейс­т­вия. Но това беше отх­вър­лено от управ­ляващото мнозин­с­тво. Раз­бира се, няма да ни спрат да продъл­жаваме. Но ви моля – тър­сете съмиш­леници сред бъл­гар­с­ките млади хора, сред вашите приятели, колеги, другари в европейс­ките дър­жави. Тър­сете съмиш­леници за каузи, защото се видя, че прог­ресив­ните млади хора са много близко до нашите идеи“, призова Нинова.

Тя изрази въз­хищението си от реак­цията на младите европейци след провеж­дането на Европейс­кия младежки форум в Бъл­гария.

“Тези смели и свободни младежи се изп­равиха срещу цялото статукво и казаха: вие съсипахте многогодиш­ния труд на млади европейски хора с това, което нап­равихте в Бъл­гария. Те се въз­п­ротивиха на това някой да ги коман­два и да им натиска коп­четата кога да ръкоп­ляс­кат и кога не. Те се въз­п­ротивиха на това, че не бяха учас­т­ници в събитието и в политиката, а неми наб­людатели и слушатели. Това са нашите естес­т­вени съюз­ници — млади и смели хора, с които трябва да вър­нем Европа там, от където тя започна, на прин­ципите, на които започна за свобода, за солидар­ност и за равни въз­мож­ности“, посочи лидерът на БСП.

Нинова припомни как преди година, по време на кам­панията за пар­ламен­тар­ните избори, БСП първа пов­дигна въп­роса за двой­ния стан­дарт в храните и тогава бе охулена от дес­ните.

“Пом­ните ли каква лавина охул­ване се изля върху  БСП, как бяхме наричани “антиевропейци“,“хора, които искаме да извадим Бъл­гария от европейс­кото и бъдеще“. Цялата кам­пания се със­редоточи върху това. Пом­ните ли преди една година, когато казахме: “Ние искаме да сме равни на другите Европейски народи, не искаме да сме зад­ния двор на Европа“.

Така скочиха дес­ните, че дори доведоха г-н Лопез (генерален сек­ретар на ЕНП – бел. ред.) от Европа да се изп­рави в кам­панията пред бъл­гар­с­кия народ и да каже: “Не гласувайте за БСП, защото Европа няма да ги под­к­репи“. Вижте какво се случва след една година.

Днес ЕК приема дирек­тиви против двой­ните стан­дарти в храните.

Днес всички европейски лидери, еврокомисари и премиери, на общи форуми се събират, за да решават как да спрат двой­ния стан­дарт в храните. Бъл­гар­с­кият и европейс­ките омбуд­с­мани заседават по този въп­рос. Вижте днес как се изказ­ват европейс­ките лидери за това дали да бъдем дър­жави на две скорости и на три в Европа. Нашето изречение: “Не искаме да бъдем зад­ния двор на Европа и искаме да сме равни с другите европейски народи“, днес придобива измерение “Не на Европа на две скорости“. 

“Защо ви връщам към тези дни — за да ви дам кураж, да ви дам смелост. Не се страхувайте да бъдете първи! Върху вас ще се изсипе много негативизъм, ще ви хулят, ще чуете и ще прочетете за себе си неща, които никога не сте си и помис­ляли, че  са ви се случ­вали. Не се огъвайте! Продъл­жавайте! Важ­ното е, че след време тези, които са ви хулили, ще ви пос­лед­ват, а вие сте били първите.Пожелавам ви смелостта да бъдете водачи на Бъл­гария и на Европа“, завърши речта си Нинова.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...