Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб18082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Стотици медсестри протестираха в деня на професионалния си празник

Стотици медсестри протестираха в деня на професионалния си празник

Стотици медсестри протестираха в деня на професионалния си празник

Акушерки, лаборанти и други професионалисти по здравни грижи поискаха уважение и достойно заплащане

Професионалисти по здравни грижи протес­тираха в събота пред Минис­тер­с­кия съвет. Ниски въз­наг­раж­дения, недос­тиг на кадри, липса на уважение – това са проб­лемите, на които със­ловието даде глас­ност. Организатор беше Бъл­гар­с­ката асоциация на професионалис­тите по здравни грижи. Проявата бе под­к­репена от редица пациен­т­ски, син­дикални и със­ловни организации.В деня на професионал­ния праз­ник на медицин­с­ките сес­три те нас­тояват за дос­тойно зап­лащане.

Протес­тиращите бяха облечени в бели прес­тилки и носеха плакати с над­писи „Няма качес­т­вени здравни грижи без професионалисти”, „Здрав­ните грижи СЕГА”, „Дос­тойно място за работещите в здравеопаз­ването”, „Искаме рег­ламент за базовото образование по здравни грижи” и други. Те носеха сим­волични самолетни билети с над­пис „Тръг­вам си” и скан­дираха: „Не можете без нас”. На протеста бе приета и дек­ларация, с която поис­каха политическо съг­ласие в сферата, промяна на модела за финан­сиране, стар­това зап­лата в раз­мер на три минимални работни зап­лати, както и раз­работ­ване на дъл­гос­рочна стратегия за раз­витие на сис­темата и въз­мож­ност за кариерно израс­т­ване. Медиците обявиха, че не приемат пренеб­режител­ното отношение към професията си и обявиха готов­ност за протес­тни дейс­т­вия, докато не бъдат изпъл­нени исканията им. Стана ясно, че в пър­вия работен ден дек­ларацията ще бъде внесена във всички инс­титуции, които имат отношение към нея. Нощен труд, работа в почивни дни — на месец 650700 лв. Според нас зап­лащанията са абсолютно мизерни и не оправ­дават работата, каза учас­т­ничка в протеста, цитирана от БНР.

Друга от учас­т­нич­ките пък комен­тира пред БНТ: „Ние сме от провин­цията и пред­полагам, че нашите зап­лати са много по-ниски откол­кото тук в София. Искаме да станат еднакви както тук, така и в цяла Бъл­гария. Работя в Белод­роб­ната бол­ница в Русе и на второ място работя. Много е трудно, но няма как. Оплака се тя. Лип­с­ват около 30 000 медицин­ски сес­три. Съг­ласно Европейс­кия док­лад, съг­ласно професионал­ния регис­тър на БАПЗГ, в момента бъл­гар­с­ката здравна сис­тема раз­полага с по-малко от половината от критично необ­ходимия брой медицин­ски специалисти, отбеляза от своя страна пред­седател­ката на асоциацията Милка Василева. Искаме да ни чуе комисията по здравеопаз­ване в пар­ламента и да нап­рави закони, които правят задъл­жителна определена стар­това зап­лата за специалис­тите по здравни грижи, заяви проф. Станка Мар­кова, един от основателите на Бъл­гар­с­ката асоциация на професионалис­тите по здравни грижи.

Сес­тра от „Пирогов” с наг­рада от БАПЗГ

Бъл­гар­с­ката асоциация на професионалис­тите по здравни грижи наг­ради с първо място в категория „Ръководител по здравни грижи” ст. рех. Теодора Влахова от отделението по физикална и рехабилитационна медицина към спеш­ния инс­титут „Пирогов”, съоб­щиха от универ­ситет­с­ката бол­ница.

Наг­радите на Асоциацията се дават ежегодно във връзка с професионал­ния праз­ник на медицин­с­ките сес­три — Светов­ния ден на сес­т­рин­с­т­вото, който се отбелязва на 12 май. На тази дата е родена Флорънс Най­тин­гейл, смятана за основател на модер­ното сес­т­рин­с­тво.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...