Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Арестуваха общинска съветничка от ГЕРБ в Ловеч

Арестуваха общинска съветничка от ГЕРБ в Ловеч

Арестуваха общинска съветничка от ГЕРБ в Ловеч

Общин­с­ката съвет­ничка от ГЕРБ в Ловеч Йовка Тодорова е задър­жана за длъж­нос­тно прес­тъп­ление в качес­т­вото й на служител в Бюрото по труда.

В Окръж­ната прокуратура в Ловеч е образувано досъдебно произ­вод­с­тво за това, че „длъж­нос­тно лице от Дирек­ция „Бюро по труда” – Ловеч, за период от една година не е изпъл­нило служеб­ните си задъл­жения във връзка с дей­ност по предос­тавяне на без­въaз­мез­дна финан­сова помощ от Аген­цията по заетостта с цел да набави за другиго имотна облага и от това са нас­тъпили значителни вредни пос­ледици в раз­мер на 117 300 лв. за Аген­цията по заетостта”, се казва в прес­съоб­щение на дър­жав­ното обвинение.

В него пише още, че „неиз­пъл­нението на служеб­ните задъл­жения се изразява в извър­ш­ване на рек­ламна дей­ност чрез насоч­ване на кан­дидати за обучение към кон­к­ретна фирма, в неот­разяване на кон­с­татации за извър­шени проверки, некорек­тно попъл­ване с необ­ходимите рек­визити на кон­с­тативни протоколи за присъс­т­вие на обучаеми лица при извър­ш­ване проверки на място, неиз­вър­ш­ване на кон­т­ролни проверки, съг­ласно план-график. В резул­тат на тази дей­ност е получена облага за фир­мата, която е извър­ш­вала обучението, под фор­мата на ваучери на значителна стой­ност”.

В мес­т­ния пар­ламент Йовка Тодорова е член на две комисии – по общин­ска соб­с­т­веност, уст­ройс­тво на територията, комунални дей­ности, екология и тран­с­порт и на комисията за децата, младежта, спорта и неп­равител­с­т­вените организации.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...