Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Банско приветства първото споделено работно пространство – Coworking Bansko!

Банско приветства първото споделено работно пространство – Coworking Bansko!

Банско приветства първото споделено работно пространство – Coworking Bansko!

С нав­лизането на тех­нологиите в ежед­невието ни и равитието на интер­нет и сред­с­т­вата за комуникации, светът става все по-достъпен и въз­мож­ността за дис­тан­ционна работа все по– атрак­тивна и пред­почитана. Милиони са хората по света, които избират да работят пътувайки, опоз­навайки нови кул­тури, срещайки нови интересни хора и съз­давайки кон­такти и приятел­с­тва по цялото земно кълбо. Основателите на Coworking Bansko — Уве и Матияс и двамата независими от локацията пред­п­риемачи споделят: ”Бан­ско пред­лага невероятни въз­мож­ности за хора, които работят и пътуват” Споделеното работно прос­т­ран­с­тво – Coworking Bansko ще пред­лага офис извън офиса, където талан­т­ливи творци, хора работещи на свободна прак­тика, иноватори и пред­п­риемачи ще могат да обменят знания и опит, да споделят своите идеи и да помагат за изг­раж­дането на една общ­ност, която се раз­вива с общи усилия и желание. Като кул­турен цен­тър на региона, отлич­ните си условия за ски и домакин на множес­тво фес­тивали Бан­ско неминуемо е едно от най-подходящите места за съз­даването на Споделено Работно Прос­т­ран­с­тво, което да пос­реща хора от цял свят, пос­тоянно пребиваващите чуж­денци в региона и жителите на града. Coworking Bansko ще се помещава в една от цен­т­рал­ните сгради в града, като ще пред­лага на своите членове удоб­с­т­вата на офиса в една не фор­мална и приятна атмос­фера, където всеки ще има въмож­ността, както да работи в уединение, така и заедно с другите да раз­вива, обогатява и изпъл­нява своите идеи за биз­нес. Споделеното работно прос­т­ран­с­тво – Coworking Bansko ще отвори врати на 15 Декем­ври, като ще се изг­ражда с помощта на всеки, което би желал да стане част от общ­ността и се стреми да нап­рави Бан­ско по-атрактивна дес­тинация за биз­нес и отдих, за интересни хора от всички краища на земята. Регулярни събития като семинари, тренинги и лек­ции ще се провеж­дат с цел да сплотяват, обединяват и инфор­мират общ­ността, като основ­ната цел е това да се превърне в средище на талан­т­ливи хора с желание за общуване и раз­витие не само района, но и в страната.

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...

Земеделие