Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Властта отново обещава да скъса договорите с американските централи

Властта отново обещава да скъса договорите с американските централи

Властта отново обещава да скъса договорите с американските централи

Премиерът Борисов натисна работодателите да не стачкуват за скъпия ток и да искат оставката на енергийния министър

Договорите за преферен­циални цени и задъл­жително изкупуване на елек­т­роенер­гията с т. нар. “американ­ски цен­т­рали“ “ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и “Кон­тур­Г­лобал“ ще бъдат прек­ратени. С ЕК върви комуникация за прек­ратяване на тези договори, а ангажимент на правител­с­т­вото е да забърза тези раз­говори и в срав­нително кратък срок договорите да бъдат прек­ратени и те да продават на свобод­ния пазар, каза вчера пред жур­налисти в МС депутатът и пред­седател на Комисията по енер­гетиката в НС Делян Доб­рев сред среща на работодатели и екс­перти с премиера Бойко Борисов. Доб­рев определи срещата като много пол­зот­ворна. Под ръковод­с­т­вото на премиера се раз­б­рахме за дъл­боки реформи в енер­гетиката, под­черта той.Добрев. На свобод­ния пазар ще излязат топ­лофикациите, когенерациите, завод­с­ките цен­т­рали и произ­водителите на ток от възоб­новяеми енер­гийни източ­ници над 5 мегавата, каза Доб­рев. Законодател­ните промени ще бъдат готови до началото на март, а се очаква да влязат в сила от първи юли. Това ще увеличи лик­вид­ността на свобод­ния пазара ще даде реална, пазарна цена на тока, под­черта той. Дружес­т­вата в енер­гетиката ще пред­лагат на свобод­ния пазар на дневна и нощна цена. Досега тези дружес­тва пред­лагаха тока на 24-часови профили, а сега ще го правят на 12-часови профили — дневни и нощни, уточни Доб­рев. Така фир­мите, които имат нужда само от нощна енер­гия, ще купуват само такава, поясни депутатът. След­ващата промяна, която се под­готвя, е елек­т­рораз­п­ределител­ните дружес­тва да изкупуват тех­нологич­ните загуби на елек­т­роенер­гия също на свободен пазар, каза депутатът. Промените почти напълно ще либерализират свобод­ния пазар на елек­т­роенер­гия без това да засяга домакин­с­т­вата по някакъв начин. Моделът не пред­вижда промени в цените на тока на регулирания пазар. Целта е да има лик­вид­ност на свобод­ния пазар, където ще има не трима, а триста произ­водители на ток и цената ще бъде пазарна, каза Доб­рев. БГНЕС припомня, че работодател­с­ките организации нас­тояха за остав­ката на Теменужка Пет­кова, след като на 2 фев­руари в ТВ интервю тя си „поз­воли да изрече серия от неис­тини, което говори или за целенасочено заб­луж­даване на общес­т­веното мнение, или за липса на професионализъм”. Пет­кова говори за „свободен“ пазар на елек­т­роенер­гия, върху който дър­жавата не можела да влияе, удобно пропус­кайки факта, че на същия този „свободен“ пазар на прак­тика учас­т­ват само две дружес­тва, соб­с­т­веност на дър­жавата, чрез борса, също соб­с­т­веност на дър­жавата, заявиха от АИКБ, БСК и КРИБ, пред­с­тав­ляващи над 80% от бъл­гар­с­кия биз­нес. Тогава, заради неис­тините и манипулациите, заради нес­пособ­ността й да се справи с проб­лемите в сек­тор „Енер­гетика“ и, най-вече, заради изос­тавените реформи, работодател­с­ките организации нас­тояха за остав­ката на Пет­кова.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...