Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Бизнесът иска отпадане на всички ограничения за внос на работници от трети страни

Бизнесът иска отпадане на всички ограничения за внос на работници от трети страни

Депутати от управ­ляващата коалиция внесоха в края на работ­ния ден в петък законодателни промени, свър­зани с трудовата миг­рация. Става въп­рос за пред­ложения за промени в приетия вече на първо четене Закон за трудовата миг­рация и трудовата мобил­ност, които са внесени минути преди 18.00 часа в петъч­ния ден. Вносители са пред­седателят на пар­ламен­тар­ната правна комисия Данаил Кирилов и група депутати от ГЕРБ и “Обединените пат­риоти“. С тези поп­равки се раз­решава наемането на двойно повече работ­ници от страни извън Европейс­кия съюз в бъл­гар­с­ките фирми — в момента тези работ­ници могат да бъдат най-много 10% от сред­нос­писъч­ния със­тав на дадено пред­п­риятие, като пред­ложението е те да станат 20%, а за мал­ките и сред­ните пред­п­риятия — 35%. Сред другите пред­ложения са отпадане на списъка с професиите, по които има недос­тиг на високок­валифицирани специалисти, а също така и отпадане на т. нар. “пазарен тест“ за издаване на Синя карта на Европейс­кия съюз за специалисти — това е пред­варително проуч­ване на кад­рите, което работодателите правят за определени групи професии. По този начин се цели да се облекчи дос­тъпът на чуж­денци с висше образование до бъл­гар­с­кия пазар на труда. Въп­реки извън­ред­ните поп­равки в закона пред­седателят на Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария Васил Велев нас­тоява да бъде раз­решено наемането на повече работ­ници от страни извън ЕС без никакви пречки. За син­дикатите обаче широкото отваряне на пазара на труда за чуж­денци се пос­реща с недоверие и опасения, че бъл­гар­с­ките работ­ници ще бъдат пос­тавени в нерав­нос­тойно положение и че има риск род­ните кадри да бъдат изт­лас­кани от чуж­дите. От КНСБ са категорични, че статис­тиката на Аген­цията по заетостта не показва необ­ходимост от завишаване на квотата за чуж­денци в големите и сред­ните фирми. Според дан­ните на син­диката за пос­лед­ните две години има само 10 фирми, които са пожелали да над­вишат квотата от 10% за чужда работна ръка и те са микро и малки пред­п­риятия. Според данни на син­дикатите над 70 хиляди без­работни бъл­гари са на пазара на труда повече от една година, а обявените от биз­неса свободни работни места са едва 12 хил. в бюрата по труда.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...