Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб18082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 17 млн. лева за шепа хора от лобистки закон на ГЕРБ

17 млн. лева за шепа хора от лобистки закон на ГЕРБ

17 млн. лева за шепа хора от лобистки закон на ГЕРБ

Решението с камарата убива най-вече малките и средни превозвачи“, категорична е Корнелия Нинова.

От “БСП за Бъл­гария“ се обявиха категорично против законоп­роекта за Бъл­гар­с­ката автомобилна камара (БАК) и призоваха незабавно да бъде оттег­лен. Това каза пред­седателят на групата на левицата Кор­нелия Нинова след среща с пред­с­тавители на тран­с­пор­тни фирми. “Абсолютно лобис­тки закон, който съз­дава едно час­тно минис­тер­с­тво на тран­с­порта“, комен­тира тя. Нинова под­к­репи напълно исканията на тран­с­пор­т­ните фирми. Те не стига, че са притис­нати от пакета “Мобил­ност“, но получават и допъл­нителен удар в Бъл­гария от правител­с­т­вото и депутати от управ­ляващото мнозин­с­тво с внесения закон за Бъл­гар­с­ката автомобилна камара, в която ги принуж­дават всички да членуват, комен­тира лидерът на БСП. Тази камара ще трябва да издава лицен­зите, а не както досега автомобил­ната инс­пек­ция, т.е. хем дър­жавата абдикира от ангажимен­тите си, хем ги дава в ръцете на едно час­тно лице, посочи тя. Нинова обясни, че се очаква от тран­с­пор­т­ните фирми да внасят по 1000 лева член­ски внос. Става въп­рос за 17 хиляди фирми и за чист приход за няколко лица в дър­жавата от 17 млн. лева, изчисли тя. Нинова съобщи, че на срещата им е било предос­тавено и “едно доказател­с­тво, което е изк­лючително смущаващо“. Тази камара още не е съз­дадена със закон, но едно лице, близко до властта, вече е запазило в Тър­гов­с­кия регис­тър името за регис­т­рацията й и като пред­с­тав­ляващ на тази камара да бъде Миролюб Столар­ски, обясни тя. Димитър Димит­ров, изпъл­нителен дирек­тор на Камарата на автомобил­ните превоз­вачи в Бъл­гария, комен­тира, че със законоп­роекта се нарушава свобод­ната кон­курен­ция в бранша. Член­с­т­вото в камарата е задъл­жително, член­с­кият внос е задъл­жителен, лицен­зирането става де факто от кон­курент, каза той и поиска оттег­лянето на законопроекта.Нашата организация е изцяло за превоз на товари, но със сигур­ност имаме идея да под­к­репим автобус­ните превоз­вачи на 25 юни, когато започ­ват ефек­тивни стачни дейс­т­вия, заяви още Димит­ров по повод на утреш­ните протес­тни дейс­т­вия. Наименованието “Бъл­гар­ска автомобилна камара“ наис­тина е регис­т­рирано и в момента негов носител е КРИБ. Това пот­върди пред жур­налисти Станис­лав Иванов от ГЕРБ в отговор на комен­тар на “БСП за Бъл­гария“. След среща с тран­с­пор­тни фирми в пар­ламента, от левицата поис­каха законоп­роек­тът за Бъл­гар­с­ката автомобилна камара да бъде оттег­лен и изтък­наха като смущаващ факта, че тази камара още не е съз­дадена, но едно лице — Любомир Столар­ски, по думите им, близко до властта, вече било запазило в Тър­гов­с­кия регис­тър името за регис­т­рацията й. След като раз­б­рах за този проб­лем, проведох раз­говори с въп­рос­ния гос­подин, който е запазил наименованието. Той е запазил наименованието и в същия ден го е прех­вър­лил на КРИБ, посочи Станис­лав Иванов от ГЕРБ. “Какъв е проб­лемът? Една от най-големите организации в Бъл­гария е КРИБ, нали?“, комен­тира той

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...