Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт21082018

Брой 164, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.717 BGN1 GBP = 2.18346 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Господа управляващи, бъдете принципни! Отнасяйте се еднакво към всички общини

Господа управляващи, бъдете принципни! Отнасяйте се еднакво към всички общини

Господа управляващи, бъдете принципни! Отнасяйте се еднакво към всички общини

Властта не допуска проекти на нашата община, независимо че отговарят на всички стандарти

Инж. Милчо Лалов, кмет на Община Брегово

- Гос­подин Лалов, какви са проб­лемите на Община Брегово — дъл­гос­рочни и кон­к­ретни, към нас­тоящия летен сезон? Какви са идеите Ви за тях­ното решаване?

- Основен проб­лем за общини като Брегово е демог­раф­с­кия срив от 7000 души през 2005г., днес общината наб­роява 5018 души население. Раж­даемостта годишно е около 40 деца, а тъж­ните ритуали са над 130. В около 600 къщи живеят по 1 човек и преоб­ладават тези в пен­сионна въз­раст.

Преоб­ладават пен­сионери с минимални пен­сии, в след­с­т­вие на което — нисък стан­дарт на живот, бед­ност, невъз­мож­ност за лечение и невъз­мож­ност за издъл­жаване към общината — данъци, такси и др.

Няма работеща икономика, поради което е висок % на без­работицата — над 27%.

Голяма част от младите хора, работос­пособни и в активна въз­раст са зад граница.

В миналото този проб­лем не беше допус­нат в такава степен, тъй като дър­жавата беше начело в неговото раз­решаване. Бяха приети 22 и 31 ПМС за облагодетел­с­т­ване на младите хора и те съз­даваха семейс­тва, имаше деца и във всяко населено място имаше училище. Нямаше такава демог­раф­ска катас­т­рофа.

Демог­раф­с­кият проб­лем влияе и върху финан­совото със­тояние на общината и при фор­миране на соб­с­т­вените приходи. Населението е неп­латежос­пособно, поради което не се изпъл­няват приход­ната част на бюджета, а това влияе на със­тоянието на инф­рас­т­рук­турата и други пуб­лични дей­ности, свър­зани с цялото население на община Брегово. За раз­решаване на този проб­лем трябва осезателна намеса на дър­жавата.

Намесата трябва да се със­тои в след­ното:

С правител­с­т­вени решения да има диферен­циран под­ход към общините и да бъдат под­к­репяни младите хора. Диферен­циацията да е свър­зана с приемане на бюджета на дър­жавата, в час­т­ност израв­нителна суб­сидия, която за община Брегово не е променяна от 6 години, както и ЛКВ с недос­татъчна промяна. Изд­ръж­ката в дет­с­ките градини с нор­мативен документ да стане дър­жавна отговор­ност, както и изд­ръж­ката на Домашен социален пат­ронаж.

За северозапад­ния край приоритетно да се даде въз­мож­ност за реализация на европейски сред­с­тва за подоб­ряване на инф­рас­т­рук­турата, социални дей­ности, екологични проб­леми. С това дър­жавата би могла да се ангажира и да съдейс­тва.

- Малко над година ни дели от след­ващите мес­тни избори. Какво успяхте да свър­шите със своя екип за трите години след Мес­тни избори 2015?

- Ние имаме предим­с­тво, че поз­наваме хората, знаем проб­лемите и имаме стремеж за тях­ното решаване.

Успяхме да водос­наб­дим всички населени места и да под­новим вън­ш­ната водоп­роводна мрежа. Ел. съоръженията, със съдейс­т­вието на обс­луж­ващото ни звено ЧЕЗ, не съз­дават проб­леми на неселението. Отремон­тирана е чет­вър­ток­лас­ната пътна мрежа, която обс­лужва цялото население на общината.

Завър­шен е колек­тор за дъж­довни води. Под­дър­жаме в много добро със­тояние пуб­лич­ната общин­ска соб­с­т­веност — читалища, училище, дет­ски градини, социални заведения и кмет­с­тва. Пос­т­роени са и фун­к­ционират нови 3 социални заведения, като ЦНСТ. През 2019 г. ще отк­рием още едно ЦНСТ. В момента тече процедура по проект за рекон­с­т­рук­ция на вът­реш­ната пътна мрежа.

- Усещате ли двоен стан­дарт по отношение на кметове от левицата? Как работите с цен­т­рал­ната админис­т­рация и има ли чуваемост в София към нуж­дите на Община Брегово и към проекти за подоб­ряване на бита на вашите съг­раж­дани? Питам Ви, защото БСП изнесоха данни за финан­сирането на общините — 70 милиона за общини на ГЕРБ, и едва 2 милиона за 5 общини, управ­лявани от кметове на БСП.

- Определено се усеща двой­ния стан­дарт по отношение на кметовете на левицата, за което съм инфор­мирал НСОРБ. От няколко години през месец август, когато НС е във вакан­ция, правител­с­т­вото приема пос­танов­ления за допъл­нително финан­сиране на определени общини без критерии, с под­бор по политически приз­наци. Показателен е случая със заседанието на МС от 01.08.2018г., на което е включена пос­ледна точка за такова без­п­рин­ципно раз­п­ределение на сред­с­тва на такива общини. Това ПМС още не е пуб­ликувано до пос­лед­ния ДВ от 07.08.2018г. Отговор на този въп­рос трябва да дадат управ­ляващите. Не се допус­кат проекти на община Брегово за финан­сиране, независимо, че са съб­рали необ­ходимия брой точки. Пример: Тран­с­г­раничен проект Р Бъл­гария — Р Сър­бия, свър­зан с аварий­ните ситуации по време на бед­с­т­вия — закупуване на нов пожарен автомобил и ремонт на сградата на пожар­ната в гр. Брегово.

МРРБ отх­върли проект на общината, за рекон­с­т­рук­ция на водос­наб­дител­ната сис­тема, заради показател население. По същия показател не са финан­сирани проекти за рекон­с­т­рук­ция на ІV — то клас­ната пътна мрежа.

Още един фрапиращ пример: От 11.03. до 25.03.2018г. в община Брегово беше обявено бед­с­т­вено положение, поради опас­ност от навод­нение. Има нанесени щети, за което сме пред­с­тавили необ­ходимите документи пред Меж­дуведом­с­т­вената комисия, които не са раз­г­ледани и до ден днешен.

От изложеното до тук е видно, че чуваемост в София по отношение нуж­дите на община Брегово няма.

- Защо тол­кова години бъл­гар­с­кият Северозапад не получава стратегическа помощ от дър­жавата, въп­реки че такава е обещавана?

- Дър­жавата от години многок­ратно обещава помощ за Северозападна Бъл­гария. Но такава не е реализирана, поради липса на интерес. Нашите общини са обез­людени, малки, без финан­сови въз­мож­ности, не са атрак­тивни, няма раз­вит туризъм. От нас не могат да получават дивиденти.

Лип­сва модерна инф­рас­т­рук­тура, туризъм, екология. Не е без значение обс­тоятел­с­т­вото, че в пос­лед­ните пар­ламен­тарни избори, северозапада традиционно добре реализира лявата идея.

- Даже и с ограничения бюджет на вашата община, Вашият екип пос­тига добри резул­тати в социал­ната сфера. Какви са кон­к­рет­ните мерки и прог­рами в тази област, които прилагате?

- Във всички избори, които се провеж­дат в община Брегово сме защитавали мотото „Социална политика в името на хората“. През всич­ките ман­дати на управ­ление на БСП в общината тази политика е много добре реализирана.

В община Брегово фун­к­ционират:

Един от най– големите домове за лица с умс­т­вена изос­таналост; Шест ЦНСТ;

Едно Защитено жилище; Домашен социален пат­ронаж, който приготвя без­п­латен топъл обяд за 350 души. Под­сигуряваме хляб по домовете на въз­рас­тни хора.

Общината е поела организация на тъж­ните ритуали, които за съжаление са ежед­невие, но са свър­зани с хората.

Започ­нало е строител­с­тво на още три социални жилища на територията на общината за хора с увреж­дания. Шес­т­десет (60) души лични асис­тенти обс­луж­ват над 200 души самотни и болни хора. Това е нашата реална социална политика в дейс­т­вие.

Като елемент на социал­ната политика са Средищ­ното училище „Св.Св. Кирил и Методий“, Дет­с­ките градини, Дет­ска ясла и Цен­тър за работа с деца и 9 работещи читалища, които раз­нооб­разяват живота на хората от общината. Фун­к­ционират и пен­сионер­ски клубове, имаме фут­болен отбор.

По всички тези въп­роси, като част от социал­ната политика е и под­дър­жането на много добро ниво на тран­с­г­ранич­ното сът­руд­ничес­тво с Р Сър­бия.

- Каква е ситуацията в земеделието в Община Брегово?

- Община Брегово е с основен поминък земеделие. Отг­леж­дат се зър­нени кул­тури — пшеница, царевица, слън­чог­лед на площ от 120 хил. декара земя. Основни произ­водители са три по-големи земедел­ски фирми и отделни арен­датори. Заради под­сигурени европейски суб­сидии почти на 100% земята се обработва.

Тревожна е ситуацията в живот­новъд­с­т­вото. Фермери-животновъди не същес­т­вуват, а живот­ните в лич­ните стопан­с­тва неп­рекъс­нато намаляват.

–Успявате ли да обедините на мес­тно ниво пред­с­тавителите на раз­лич­ните политически сили за решаване на мес­т­ните проб­леми?

- Пред­с­тавителите на раз­лич­ните политически сили в община Брегово са обединени чрез пред­с­тавител­с­т­вото в ОбС с кон­фигурация: общо 13 броя съвет­ници, от които 7 на БСП и 6 — всички останали, обединени в коалиция. Този орган взема важни решения за населението, като голяма част от тях се реализират от нас — като изпъл­нителна власт.

- Срещате се ежед­невно с хората в общината. Какво искат да кажат обик­новените хора в Брегово на управ­ляващите, на политичес­кия елит в София. Кажете го на страниците на ЗЕМЯ от тяхно име.

- Ежед­невно се срещаме с хората в общината и нашето предим­с­тво е в това, че не сме загубили връз­ката с тях, в резул­тат на което раз­полагаме с много инфор­мация за проб­лемите, които ги въл­нуват. Хората каз­ват:

Гос­пода управ­ляващи, слезте на земята, при хората! Приемайте закони не за себе си а за хората!

Бъдете прин­ципни и се отнасяйте еднакво към всички общини, защото там са хората! Уважаеми политици не пос­тавяйте лич­ните си интереси над тези на дър­жавата!

* Като сме Ви гласували доверие, оправ­дайте го с дейс­т­вия, в името на съх­раняването на Бъл­гария!

Интер­вюто взе Теофан Гер­манов

България

Икономика

Култура

Историята на мулан оживява на голям екран

Историята на мулан оживява на голям екран

Дисни показа за пръв път как ще изг­лежда “живата“ Мулан в игрален филм, чиито снимки запоз­наха в понедел­ник. Студиото прави римейк на популя…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Треньорът на Кариана нахлу на терена и удари рефер

Треньорът на Кариана нахлу на терена и удари рефер

Нервите на Атанас Джамбазки не издържаха, полицаи го изведоха от стадиона

Нер­вите на старши треньора на Кариана (Ерден) Атанас Джам­базки не и…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Фермери: МЗХ и ДФЗ да звънят от един национален номер на стопаните

Фер­мери: МЗХ и ДФЗ да звънят от един национален номер на стопаните

Да има единен национален телефон, от който инс­титуциите да се свър­з­ват с земедел­с­ките производители,предлагат топани. Причината е стар­тиране…

Прочети още:

Loading...