Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) ЮНЕСКО защити авторското право

ЮНЕСКО защити авторското право

Пред­с­тавители на 144 дър­жави и Европейс­кия съюз одоб­риха набор от насоки за съв­ремен­ната кул­тура в циф­ровата среда, за да помог­нат на страните да гаран­тират на твор­чес­ките деятели и съз­датели на съдър­жание да се въз­пол­з­ват напълно и справед­ливо от потен­циала на инфор­мацион­ните тех­нологии на етапите на съз­даване на съдър­жание, процеса на неговото произ­вод­с­тво и раз­п­рос­т­ранение. „Адап­тирането на Кон­вен­цията на ЮНЕСКО от 2005 г. към нуж­дите на съв­ремието е голям пробив. Тези насоки обез­печават въз­мож­ността циф­ровата среда да изпълни всич­ките си обещания като двигател за приоб­щаващо и твор­ческо общес­тво“, каза генерал­ният дирек­тор на ЮНЕСКО Ирина Бокова. Тек­с­тът на документа за прилагане на Кон­вен­цията в областта на циф­ровата среда бе одоб­рен на 15 юни от страните по Кон­вен­цията на ЮНЕСКО за защита и насър­чаване на многооб­разието от форми на кул­турно изразяване по време на заседанието им в цен­т­ралата на ЮНЕСКО. Насоките раз­г­леж­дат необ­ходимостта от осигуряване на общес­т­веността на широкооб­х­ватно кул­турно съдър­жание, което не допуска дис­к­риминация на произ­веденията на кул­турата на основа на произ­ход, език или социални фак­тори. Насоките пот­вър­ж­дават и необ­ходимостта от зачитане правата на човека в циф­ровата среда, по-конкретно свободата на изразяване, твор­чес­ката свобода и равен­с­т­вото между половете.

България

Икономика

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...