Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб18082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Капански събор оживява в местостта „Пчелина”

Капански събор оживява в местостта „Пчелина”

Капански събор оживява в местостта „Пчелина”

Капан­с­кият събор в Раз­г­рад отново e сцена на няколко поколения изпъл­нители — фол­к­лорни групи, тан­цови и пев­чески със­тави. Форумът ще се със­тои на 16 юни в мес­т­ността “Пчелина“.

Целта е да съх­ранява и популяризира красотата и богат­с­т­вото на капан­с­кия фол­к­лор и традиции, да осигури въз­мож­ност за изява и кул­турен обмен на самодей­ните колек­тиви, да съдейс­тва за въз­питаване у младото поколение на любов към духов­ните цен­ности. Учас­тие в осмото издание са заявили 35 художес­т­вени фор­мации и 11 индивидуални изпъл­нители от 25 населени места от облас­тите Раз­г­рад и Русе.

Със свои изпъл­нения ще се пред­с­тавят също певци и тан­цьори от 11 дет­ски и младежки колек­тиви. За всички над 630 учас­т­ници ще имат грамоти и плакети.

Първи на сцената ще се качат най-малките тан­цьори от Дет­с­кия тан­цов ансам­бъл “Лудогорче“. От 17.00 ще бъде пред­с­тавена и специално под­гот­вената от Капан­с­кия ансам­бъл музикално — тан­цова пос­тановка “Капан­с­ката сватба“.

”Художес­т­вено — твор­чес­кият проект пред­с­тавя сбогуването на момата с без­г­риж­ния живот край бащиното огнище, пос­рещането в новото семейс­тво, както и самата сватба”, обясни дирек­торът на ансам­бъла Светос­лав Митев.

Той посочи, че капан­с­ката сватба е вековна прак­тика.

Ней­ната стой­ност се със­тои в уникал­ността, красотата на традицията, сим­воликата и емоционал­ния заряд, който носи живата кул­турна традиция. Час по-късно, кон­церт за гос­тите ще изнесе оркес­тър “Канарите“.

Освен богатата фол­к­лорна прог­рама, на събора ще има дет­ска работил­ница за приложни изкус­тва.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...