Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура

Операта за деца “Пинокио“ поставят в Бургас

/Операта за деца “Пинокио“ на ком­позитора Алек­сан­дър Йосифов пос­тавят за първи път в Бур­гас, в рам­ките на музикал­ните праз­ници “Емил Чакъров“.

Пинокио” ще видим днес на сцената на Лет­ния театър от 19.30 ч. Дело е на опер­ния режисьор Денис Иванов, също и декорите, кос­тюмите и гримът на артис­тите.

Денис Иванов изучава прототипа на татко Карло, а именно, Карло Лорен­д­зини, по-известен като автора Карло Колоди. Той е бил вдовец, страдащ много от това, че няма деца. Това страдание се е превър­нало във вдъх­новение на история за соб­с­т­вено дете. „Много се старах да съз­дам образа на съв­ремен­ния хлапак, защото преди 2030 години той се е въз­п­риемал по начин, абсолютно раз­личен от наши дни. Героите са истин­ски и живи, абсолютно съв­ременни и модерни…

Прочети още…

Пленер по живопис в резервата “Боженци“

Петима худож­ници рисуват природата и особенос­тите на старите бал­кан­ски къщи в архитектурно-историческия резер­ват “Боженци“ край Габ­рово. Едносед­мич­ният пленер по живопис е започ­нал в базата на СБХ и ще продължи до 21 август. Това съобщи Евгени Недев, дирек­тор на галерия “Христо Цокев“.

Организатори са габ­ров­с­ката галерия и СБХ, които не пос­тавят граници пред твор­ците в кон­цеп­туално или изразно отношение. На худож­ниците се предос­тавят платна, мас­лени и акрилни бои. Две от кар­тините…

Прочети още…

Дни на руското кино в България

Дни на руското кино в България

От 22 до 30 август в градовете София и Варна ще се проведат «Дни на рус­кото кино в Бъл­гария». Проек­тът се реализира в рам­ките на меж­дународ­ното кул­турно сът­руд­ничес­тво в областта на киното между Рус­ката Федерация и Репуб­лика Бъл­гария, насочен е към укреп­ване на двус­т­ран­ните отношения в областта на киното и продъл­жава да запоз­нава бъл­гар­с­ките зрители с многос­т­ран­ната кул­тура на Русия.

Организатори на фес­тивала са: Минис­тер­с­т­вото на кул­турата на Рус­ката Федерация, Рос­сът­руд­ничес­тво…

Прочети още…

В еленското село Марян подготвят “Пътуване във времето“

В еленското село Марян подготвят “Пътуване във времето“

Въз­питаниците на лят­ната балетна академия в елен­с­кото село Марян под­гот­вят спек­такъла “Пътуване във времето“.

Спек­такълът пред­с­тавя историята на балет­ното изкус­тво през годините. Пър­вото пред­с­тав­ление бе в село Марян за събора на 16 август.

Гала спек­такълът е на 18 август, от 19.00 в град­с­кото читалище. Лят­ната балетна академия се организира за осма поредна година по идея на примабалерината Дияна Никифорова. В таз­годиш­ното издание учас­т­ват над 40 млади балетни надежди от цялата страна. Пър­вата…

Прочети още…

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка. Заедно с Димитър Киров, Христо Стефанов, Георги Божилов-Слона, Енчо Пирон­ков, за няколко десетилетия те съз­дават тол­кова мащабно и многооб­разно в жан­рово и тематично отношение твор­чес­тво, че е невъз­можно да си пред­с­тавим историята на бъл­гар­с­кото плас­тическо изкус­тво през втората половина на 20 век без сът­вореното от тях. Най-разнообразни са…

Прочети още…

Почитат Тодор Колев с концерт в Пловдив

Традиционен кон­церт в памет на Тодор Колев е с дата 24 август от 19.00 ч. в Лет­ния театър в Плов­див, парк Бунар­джика.

Събитието ще се проведе и във Варна, Бур­гас и Плов­див. Освен ежегод­ното издание в София, което отбелязва рож­дения ден на извес­т­ния актьор.

Фор­матът включва утвър­дени музиканти, а в отдел­ните песни се включ­ват раз­лични популярни изпъл­нители като Веселин Веселинов-Еко — бас, Ангел Дюл­геров — китара, Милен Кукошаров — клавишни, Росен Ватев — барабани, Вили Стоянов — тром­бон, Михаил…

Прочети още…

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...