Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Памет (2) Олег Табаков – 65 години на звездната сцена

Олег Табаков – 65 години на звездната сцена

Олег Табаков – 65 години на звездната сцена

Големият руски актьор почина на 82 години

На 12 март си отиде големият руски актьор от театъра и киното Олег Табаков. Името му ще остане в историята на рус­ката и европейс­ката кул­тура и като теат­рален педагог, ръководител на утвър­дени руски кул­турни инс­титуции, и като общес­т­вен деец. Сред званията, които зас­лужено е получавал за таланта си и през епохата на Съвет­с­кия съюз, и в днешна Русия, са: „Народен артист на Русия” и „Народен артист на СССР”, Лауреат на Дър­жавна премия, както и пъл­ният ком­п­лект от четирите степени на „Орден за зас­луги към Отечес­т­вото” (такова приз­нание в огромна Русия имат едва 39 човека). Той бе и съвет­ник по въп­росите на кул­турата на рус­кия президент Владимир Путин.

Пър­вата си роля в киното Олег Табаков изиг­рава през 1953 г., още като студент в МХАТ, във филма „Стег­нат възел“ на режисьора Михаил Швай­цер. От този момент нататък на екраните пос­тоянно излизат филми с негово учас­тие, а често и по няколко на година. Повечето с негово учас­тие са част от рус­ката кинок­ласика: “17 мига от пролетта“, “Война и мир“, “Д’Артанян и тримата мус­кетари“, “Няколко дни от живота на Обломов“, “Човекът от булеварда на Капуцините“, “Мос­ква не вярва на сълзи“, “Род­нини“, “Незавър­шена пиеса за механично пиано“ и много други. Общата рав­нос­метка на Олег Табаков е над 120 роли в киното, а образите, съз­дадени от него, са в целия диапазон – от комедията до драмата.

Табаков е роден през 1935 г. в Саратов в семейс­тво на лекари. Баща му Павел и майка му Мария са доб­роволци в Отечес­т­вената война като военни лекари. Самият Олег Табаков се увлича по актьор­с­ката игра още като ученик в драматичен кръжок в мес­т­ния Дворец на пионерите, за да стане тя негова професия за цял живот.

Още в трети курс на леген­дар­ното мос­ков­ско теат­рално училище МХАТ, където е сред отлич­ниците, е забелязан за киното.

Той е и най-младият от основателите на младежко теат­рално студио, което по-късно прерас­тва в извес­т­ния Театър „Съв­ремен­ник”. Там Табаков е водещ актьор в периода 19571983 г. Гас­т­ролът с „Ревизор” на Гогол в Прага през 60-те години го прев­ръща в звезда от меж­дународен мащаб. Работи активно и в МХАТ, където е преподавател, актьор в академич­ния театър и рек­тор на школа-студия, ръководи и съв­мес­тна руско-американска аспиран­т­ска школа по изкус­т­вата.

През 1977 г. по негова идея необитаван бивш склад на улица „Чап­лигин” в Мос­ква е отдаден за пол­з­ване на него и студен­тите му, които със соб­с­т­вени сред­с­тва и усилия ремон­тират сградата и съз­дават знаменития в Русия Театър „Табакерка”. От 70-те години до края на актив­ната си кариера Табаков се изявява и като теат­рален режисьор-постановчик. Пос­тавя пиеси във Великоб­ритания, САЩ, Гер­мания, Авс­т­рия, Дания, Фин­лан­дия, Унгария.

През 2000 г. въз­г­лавява Мос­ков­с­кия художес­т­вен театър „Чехов”, който става пос­лед­ната стъпка в бляс­кавата му твор­ческа кариера. За успеха му като мени­джър говори фак­тът, че ако през 90-те години на ХХ век театърът е прив­личал пуб­лика от едва 42% от мес­тата, то под ръковод­с­т­вото на Табаков пуб­ликата скача на 98%. По негова инициатива се извър­шва основен ремонт на сградата, прив­лечено е цяло съз­вез­дие от млади актьори.

Олег Табаков е член на Комунис­тичес­ката пар­тия на Съвет­с­кия съюз от 1965 до ней­ната заб­рана, извър­шена от бив­шите членове на пар­тий­ното ръковод­с­тво Михаил Гор­бачов и Борис Елцин през 1991 г. В нови времена Олег Табаков бе активен привър­женик на рус­кия президент Владимир Путин, негово доверено лице на президен­т­с­ките избори, член на Общес­т­вения съвет по кул­турата. Беше и сред рус­ките интелек­туалци, под­к­репили линията на дър­жав­ния глава по отношение на събитията в Украйна и за връщането на Крим в пределите на Русия, на която исторически принад­лежи, и което бе волята на 97% от крим­с­кото население.

Почетен граж­данин на Саратов и Саратов­ска област, носител на Почетен знак на Мос­ква, на автоном­ните репуб­лики Татар­с­тан и Мор­довия.

Олег Табаков бе женен два пъти, баща е на четири деца. Втората му съп­руга е Народ­ната артис­тка на Русия Марина Зудина.

Още през 60-те години, едва на 29 г., Олег Табаков получава инфаркт, а причината е огром­ното нап­режение в работата в театъра и киното, но така е с големите таланти – те горят в това, което творят. Здравос­лов­ното със­тояние на Олег Табаков се влоши отново в края на миналата година, когато отравяне на кръвта го изп­рати в кома, от която не можа да излезе.

Пок­лон пред паметта на големия актьор, съз­дал велики роли, фор­мирал облика на рус­кия театър и кино за дълги години.