Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Писма (2) За истината откровено

За истината откровено

За истината откровено

Излезе от печат книгата „Не се предавай“, второ допъл­нено издание, от Николай Янакиев, който неот­давна тази година отбеляза своята 90 годиш­нина.

Книгата от 360 страници е шес­тата негова книга, сът­ворена по време на актив­ната му трудова и общес­т­венополитичес­кта дей­ност в род­ното му софийско село Лозен, което той не е напус­кал, с изк­лючение по време на фашис­т­ките реп­ресии и тежко боледуване в млади години.

Книгага е за учас­тието в бор­бите, мъките и страданията, и дадените жер­тви в периода 19181943 г., както в Пан­чарев­с­кия район, така и в капиталис­тическа Бъл­гария.

Книгата е от две части — пър­вата „Всичко се пос­тига с борба“ за лич­ната, богата на борби биог­рафия на автора Янакиев, и втората „Черна хроника“ — допъл­неното издание за фашис­т­ката жес­токост и бор­бите и жер­т­вите срещу нея.

Николай Янакиев е роден и расте в онези години в типич­ната за масите бед­ност. От пър­вата основна част могат да се под­чер­таят редица житейски периоди на Николай в този район на страдания и на антивна антифашис­тка борба и на голям принос в изг­раж­дането на род­ния край.

От ранни години той е член на РМС в този активен Софийски район, в който нелегално живеят и се борят Станко Тодоров, Соня Бакиш, Иван Палийски, Григор Шопов, фамилия Доб­риянови и други. В тази част той описва нелеки периоди от живота си, пос­рещането на 9 сеп­тем­ври 1944 г., както и изб­роява редица промиш­лени, кул­турни, тър­гов­ски и други обекти на социалис­тическа Бъл­гария, цен­търа на София и т.н., и раз­бира се зас­лугите му като кмет 10 години за раз­витието на род­ния край. Зас­лужава да под­чер­тая, че в тази част са дадени над 200 пор­т­ретни снимки на дейци, учас­т­вали в антифашис­т­ката борба и социалис­тичес­кото изг­раж­дане на Лозен.

Втората част на книгата, „Черна хроника“ чрез редица лич­нос­тни дейс­т­вия показва жес­токия образ на фашизма преди 9 сеп­тем­ври и редица фал­шификации в днешно време на тази дейс­т­вител­ност от миналото. Ето и един цитат от автора: „Що измис­лици се леят за жер­т­вите на комунизма“. Той пише още за реабилитацията на осъдените от народ­ния съд, за избитите над 80 деца, и други все още издир­вани, и за какви ли не фашис­тки жес­токости в онези времена и днеш­ните им непонятни оправ­дания. Тогава са раз­с­т­реляни най-талантливите творци — Гео Милев, Йосиф Хербс, Сер­гей Румян­цев, Никола Вап­царов и още колко други, а днеш­ните демок­рати оправ­дават и реабилитират тех­ните жес­токи убийци. В тази част на книгата има много примери за фал­шифицирането на историята и най-вече на фашизма.

Затова подобни книги са нужни, за да раз­к­риват истината и за миналото, и за днеш­ния сложен ден.

Стефан Геор­гиев