Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Писма (2) Думи за достойния творец

Думи за достойния творец

Думи за достойния творец

100 години от рождението на поета и антифашиста Веселин Андреев

Облас­т­ният съвет на Бъл­гар­с­кия антифашис­тки съюз (БАС) в София-област проведе среща, пос­ветена на столетието от рож­дението на Веселин Анд­реев (Андро). Той е един от големите поети и писатели на Бъл­гария през ХХ век, антифашист и герой от съп­ротивата, общес­т­веник и пуб­лицист. Срещата бе отк­рита от облас­т­ния пред­седател на БАС Йор­данка Крин­чева. Зоя Михай­лова под­робно раз­каза за живота и делото на Веселин Анд­реев, като изпол­зва случая да даде оценка не само на литератур­ното му твор­чес­тво, а и на учас­тието му в бор­бата за социална справед­ливост и срещу кафявата чума на фашизма.

Изказ­вания нап­равиха членовете на БАС ген. о. з. Стефан Цолов, проф. Михо Сем­ков, Илия Кусев, Юлия Сер­гева, Станка Стоянова, Параш­кева Пан­телеева, Нели Димит­рова, Венета Коларова и други. Йор­данка Крин­чева посочи, че Веселин Анд­реев е сим­вол на антифашис­т­ката съп­ротива в региона, а неговото твор­чес­тво е отдавна записано със златни букви в историята на род­ната поезия и това място ще е гаран­тирано и в бъдеще. Сбор­никът „Умираха без­с­мър­тни” и „Народът” са ценен документ за автен­тич­ната истина за антифашис­т­ката борба, които въз­рас­т­ните поколения поз­нават, но които трябва да прочетат и младите хора. Членовете на БАС изразиха единодушно съжаление и въз­мущение от това, че твор­чес­т­вото на Веселин Анд­реев не се изучава в училище и под­чер­таха, че „Балада за комуниста”, „Желязно племе”, „Сашка” и други негови стихот­ворения пазят неп­реход­ната си художес­т­вена стой­ност.

Веселин Анд­реев с рож­деното име Георги Анд­реев е роден е на 16 фев­руари 1918 година в град Пир­доп в семейс­т­вото на дър­жавен чинов­ник. През 1937 година завър­шва гим­назия в София, а през 1941 г. специал­ност право в Софийс­кия универ­ситет. По това време се включва в Работ­ничес­кия младежки съюз (1934) и БРП (к) (1940).

От 1941 г. е в нелегал­ност, а от 1943 г. е пар­тизанин от отряда „Чав­дар“ и полит­комисар на бригадата. Приема пар­тизан­с­кото име Андро.

След 9 сеп­тем­ври 1944 година заема ръководни длъж­ности: главен редак­тор на вес­т­ник „Народна войска“ (1944 – 1949), жур­налист и главен редак­тор на в. „Литературен фронт“ (1949 – 1955). Член е на ЦК на бор­ците против фашизма и капитализма и на Окръж­ния комитет на БКП в София. От 1986 до 1990 г. е член на ЦК на БКП. Народен пред­с­тавител от 19661990 г., избиран в Управител­ния съвет и Сек­ретариата на Съюза на писателите. Герой на социалис­тичес­кия труд, Лауреат на Димит­ров­ска наг­рада, Народен деятел на кул­турата. През 1947 г. пуб­ликува стихос­бир­ката „Пар­тизан­ски песни“, писани в началото на 40-те години на ХХ век. Сред другите му творби са: „В Лопян­с­ката гора“ – мемоарни очерци (1947), „Има на света Мос­ква“ – очерк (1951), „Пар­тизан­ски раз­кази“ (1963), „Миг­новения в Египет“ – пътепис (1963), „Вихра“ – пар­тизан­ски раз­кази за деца (1964), „Не мога без вас“ – есета и спомени за наши писатели (1974), „Соната за Петя Дубарова“ (1980).

Сам слага край на живота си през 1991 г.