Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Портрет (3) Общественият защитник

Общественият защитник

За две години Мая Манолова уплътни с ново съдържание и динамика институцията на омбудсмана

Живеем във времената, в които жените зас­лужено заемат все повече и по-високи общес­т­вени пос­тове. Много са дамите, които пос­тигат завидни позиции в политичес­кия, духов­ния и стопан­с­кия живот, но без­с­порно една от най-разпознаваемите и уважавани сред тях е омбуд­с­манът на Репуб­лика Бъл­гария Мая Манолова. Тя е третият по ред омбуд­с­ман от съз­даването на инс­титуцията през 2005 година, преди нея на поста бяха бащата на съв­ремен­ната ни кон­с­титуция Гиньо Ганев и бив­шият пред­седател на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд Кон­с­тан­тин Пен­чев. След двамата ветерани, Манолова е не просто пър­вата жена и най-младият омбуд­с­ман, но и пър­вият, който фор­мулира нов харак­тер, физиономия и философия за раз­витие на инс­титуцията. Основ­ното в тази философия е дейс­т­вието, динамиката и тем­пото на работа. Омбуд­с­манът е не (само) защит­ник на абс­т­рак­т­ните човешки права, а преди всичко адвокат на „мал­кия” човек в слож­ните му сблъсъци със сил­ните на деня. И още един нов момент – Манолова заложи на защитата на граж­данина не само от дър­жав­ните и общин­с­ките инс­титуции, но и на неговата социална защита, особено от наг­лостта на монополите – топ­лофикация, елек­т­рораз­п­ределения, водни ком­пании, банки, час­тни съдебни изпъл­нители, колек­тор­ски фирми. След като чет­върт век правител­с­т­вата и стоящите зад тях мнозин­с­тва се грижеха предимно за средата на раз­витие на биз­неса,

една инс­титуция поведе битки в името на обик­новения граж­данин.

А това без­с­порно не може да остане незабелязано. Темите, които Манолова пос­тавя са премъл­чавани и измъчени вопли на хората за справед­ливост. Защото наис­тина е факт, че уж европейска Бъл­гария е страната, в която всеки може да бъде осъден не само „задочно”, а без даже да е уведомен. Само у нас е въз­можно чинов­ника в „Топ­лофикация” да вземе хонорар от няколко стотин лева за жалба, в която реално сменя само три имена и адреса. Само тук сметка от левче за парно може да набъбне до хилядарка, и само тук за неп­латена сметка в столицата могат да запорират имота на смолян­чанин, защото въп­рос­ният чинов­ник не се е пот­рудил да прочете внимателно ЕГН-то. Само тук може събирачът на дъл­гове да те третира като прес­тъп­ник и да се държи с теб като мутра, само тук бир­никът може да се държи като шерифа в Дивия Запад. Забележима и успешна инициатива, която Мая Манолова пред­п­рие още в началото на ман­дата бе идеята „Велик­ден за всеки”. В нея чрез парични помощи и ваучери за хранителни продукти бяха под­помог­нати пен­сионерите, чиито пен­сии с малко над­вишаваха фор­мал­ния критерии за предос­тавяне на дър­жав­ния бонус от 40 лева към парите за старост, който правител­с­т­вото отпуска по големите праз­ници. А няма спор, че всички пен­сии в Бъл­гария са унизително ниски и „гаран­тират” на въз­рас­т­ните бъл­гари само едно – бед­ност. Близо 20000 пен­сионери бяха под­помог­нати от успеш­ната инициатива, в която се включиха Правос­лав­ната цър­ква, Чер­веният кръст, общините, пат­риотич­ният биз­нес. Отделна кауза, с която общес­т­веният защит­ник се ангажира са правата на децата.

Не е маловажно, че под ръковод­с­т­вото на Мая Манолова инс­титуцията прес­тана да играе ролята на Бюро „Жалби”, и бе тран­с­фор­мирана в активен мотор за изработ­ване на алтер­нативи по пос­тавените от самата нея въп­роси – Манолова само за пър­вата година от ман­дата е инициатор на четири национални кам­пании, четири сезирания на Кон­с­титуцион­ния съд, единадесет законодателни инициативи, 18 кръгли маси и кон­ферен­ции. През втората година тем­пото на работа в тази област не отс­лабна, а се увеличи, омбуд­с­манът не легна върху рутината или славата от успеш­ното начало, и нес­л­чуайно отбеляза амбицията всяка година да пос­тига по една голяма победа срещу тежка общес­т­вена нес­п­равед­ливост. Всички тези теми – и пен­сиите, и трудовите права, и антимонопол­ната политика, раз­бира се, не са отк­ритие на Мая Манолова, но тя е пър­вият овлас­тен дър­жавен служител, който ги пос­тавя реб­ром и води кон­к­ретни кам­пании – в пар­ламента, в съда, пред медиите, срещу сложилото се статукво.

Така пос­тепенно, битка след битка, Манолова вдига доверието и утвър­ж­дава авторитета на дър­жавата.

Един кон­к­ретен израз на това доверие е отчетеното след година на поста удвояване на жал­бите, петициите и пис­мата на граж­дани до нея.

Общо 27000 са потър­силите помощ от омбуд­с­мана

за миналата 2016-а година, 17000 от тях са получили кон­к­ретна кон­сул­тация в прием­ните в София и страната, 11000 са пис­мените жалби. За срав­нение – преди ман­дата на Мая Манолова броят на жал­бите варират между 3800 и 7300. Манолова е посетила 50 населени места, провела е 27 изнесени приемни – на прак­тика във всяка област на Репуб­лика Бъл­гария. Огром­ната част от пос­тъпилите жалби са свър­зани със социални права или с неуредици, предиз­викани от монополите. С мал­ките победи по тези теми се вдига и общес­т­вената вяра, че в Сис­темата може да бъде осъщес­т­вен пробив. Стига хората да получат смелост и да има кой да ги чуе и под­к­репи!

Със сигур­ност дан­ните за пос­тиг­натото през отминаващата 2017-а ще са още по-впечатляващи.

Само в пос­лед­ните дни общес­т­веният защит­ник пос­тави значими, но и съв­сем кон­к­ретни теми – забавените зап­лати на работ­ници в раз­лични региони на страната. Със сълзи на очи в пар­ламента Манолова изрази въз­мущението си от дебелокожието и без­раз­личието на управ­ляващите към бол­ката и унижението на тези хора, причинено от некорек­тни работодатели. През уикенда под­к­репи и протест на родители и деца срещу непосилно теж­ките раници, с които учениците ходят на училище. За много други сним­ката как тичаш с препъл­нена с книги раница е просто пиар, за Манолова със сигур­ност е част от работата, поредна кауза, която поема с ангажимент да пос­тигне резул­тат. А също така – дело срещу „Топ­лофикация” и пуб­лични раз­к­рития за милионите, спечелени от дружес­т­вото от юрис­т­кон­сул­т­ски такси, внезапна проверка на условията на живот на пос­т­радалите и останалите без дом след взрива в Хит­рино реди година. И още много други инициативи, заяв­ления, посещения…

Това е още един същес­т­вен щрих от ефекта „Манолова”, който със сигур­ност гласи, че няма „малки” и „големи” теми, защото когато си без­работен, беден или болен, за теб не важи фризираната правител­с­т­вена статис­тика, докато без­работицата, лошото здравеопаз­ване или бед­ността за него са точно 100 процента. А и „мал­ките” теми, скрити от медий­ния поток, всъщ­ност се отнасят не за единици, а за хиляди бъл­гари, пръс­нати нав­сякъде в страната.

Всичко това прави Манолова най-успешният омбуд­с­ман в историята на инс­титуцията, а и

един от най-успешните омбуд­с­мани в Европа

, това личи и по лич­ните рей­тинги, които социолозите отчитат периодично.

Цялата общес­т­вена дей­ност на Мая Манолова – и преди, и след поемането на поста, се под­чиняват на извес­т­ната поговорка, че „шило в торба не стои”. Юрис­т­ката от Кюс­тен­дил притежава природ­ната дарба да бъде лидер във всяко начинание. Учила е в езикова паралелка в гим­назията в род­ния си град, владее руски и анг­лийски език, завър­шила е „История” в Мос­ква, икономика и право в УНСС. В Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия е от 1990 година – точно от момента, в който член­с­ката книжка в чер­вено носи предимно проб­леми, а не привилегии. Работи като адвокат в Кюс­тен­дил, в лис­тата на БСП и в Народ­ното съб­рание попада през 2005 година. Десетки са народ­ните пред­с­тавители, които влизат като нови лица от провин­цията, а кариерата им продъл­жава един, мак­симум два ман­дата. Не и за Мая Манолова. Тя е сред мал­цината, които още в пър­вия ман­дат се превърна в пар­тийно и пар­ламен­тарно „ост­рие”, в национална политическа фигура. През 2007 г. е изб­рана за член на Изпъл­нител­ното бюро на БСП, а по-късно за облас­тен лидер на социалис­тите в Кюс­тен­дил. През 2012 година на кон­г­рес на пар­тията е изб­рана за пред­седател на Общопар­тий­ната кон­т­ролна комисия на БСП – органът, отговарящ за пар­тий­ната етика и отчет­ност, за спаз­ването на Устава на БСП. Народен пред­с­тавител е и в след­ващите народни съб­рания, а в 42-то НС е заместник-председател. През 2014 г. след остав­ката на Сер­гей Станишев от поста на лидер на БСП Манолова е сред кан­дидатите за пред­седател, но не дос­тига до балотажа. Да стане пър­вата жена-водач на БСП е съдено на друго от ост­риетата на пар­тията — Кор­нелия Нинова.

Със същата работос­пособ­ност и амбиция Мая Манолова в този период е и моторът на съз­даването на нов изборен кодекс, поема на гърба си и воденето на най-острите полемики във време на тежко политическо противопос­тавяне между ГЕРБ и БСП – по пред­полагаемия опит за фал­шификация на вота, извес­тен като „Кос­тин­б­род­с­ката афера”, по избор­ните правила, по текущото законодател­с­тво. Именно ярката й опозицион­ност е изтък­ната от премиера и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов като повод да бъде под­к­репена от мнозин­с­т­вото за омбуд­с­ман. И в това има сериозна логика – може ли ефек­тивен общес­т­вен защит­ник да бъде човек, който идва от средите на управ­ляващите, и който е наз­начен да следва тях­ната воля. Като омбуд­с­ман Мая

Манолова показа, че може реално да над­могва пар­тий­ните раз­личия.

И това е естес­т­вено – под игото на „Топ­лофикация” се гър­чат и „гер­бери”, и социалисти, и без­пар­тийни. Мая Манолова бе ефек­тивен и остър политически говорител, запази тези си качес­тва, но ги фокусира в пос­тигането на социални цели, в отс­тояването на човешки права. Това я прави един от мал­кото политици, които в годините на преход израс­наха до ранга на дър­жав­ници. Няма съм­нения, че в трите оставащи години от ман­дата си само ще препот­вър­ж­дава тези качес­тва и дос­тижения. А това ще означава не просто втори ман­дат на омбуд­с­ман, но и една много по-важна човешка наг­рада – че хората ще имат по-голяма вяра в това, че някой в нашата дър­жава ще те чуе и ще опита да ти помогне.

А може би съд­бата ще я изненада с нови въз­мож­ности на политичес­кия и дър­жав­ния връх!

ЗЕМЯ

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...