Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ ИМАТ БЪДЕЩЕ

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ ИМАТ БЪДЕЩЕ

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ ИМАТ БЪДЕЩЕ

Европейският опит е категоричен - ефективно и иновативно земеделие е постижимо именно в рамките на тази най-демократична форма на сдружаване

Прос­ледявайки генезиса в раз­витието на кооператив­ното движение в Бъл­гария в миналото, както и днеш­ното със­тояние на земедел­с­ките кооперации, стигам до въп­роса: Има ли алтер­натива на тази организационна форма и може ли бъл­гар­с­кото земеделие да мине без кооперации? Раз­покъсаността на земята между отдел­ните нас­лед­ници, въз­с­тановяването на земята в нови реални граници с план за земераз­деляне, съз­дадоха прием­ливи условия за доб­роволно и комасирано земепол­з­ване. Отговор на този въп­рос дава освен арен­д­ното стопан­с­тво и закона за кооперациите. Чрез него дреб­ните и средни соб­с­т­веници на земя реализират своята соб­с­т­веност чрез т.н. арен­дни договори и договор за наем. Кооператив­ното движение не само у нас, но и в страните от ЕС показва, че уед­рено земеделие, ефек­тивно изпол­з­ване на сел­с­кос­топан­с­ката тех­ника, прилагането на иновативни модерни тех­нологии в отг­леж­дането на сел­с­кос­топан­с­ките кул­тури, повишаване на произ­водител­ността на труда може да се прави и в земедел­с­ките кооперации.

Демок­ратич­ната форма на доб­роволно сдружаване, на рав­нопос­тавеност в управ­лението на кооперациите, независимо от имот­ното със­тояние, внесения дялов капитал и договора за предос­тавената чрез арен­ден договор земя от членовете е съг­раден

оптимал­ният механизъм на кооператив­ната демок­рация

, който съз­дава мак­симална проз­рач­ност в дейс­т­вията на Управител­ния съвет на ЗК. Тук моето лично мнение е, че за членове на Управителен и Кон­т­ролен съвет трябва да бъдат избирани соб­с­т­веници на земя професионално под­гот­вени, хора непод­купни, хора с морал и мес­тен пат­риотизъм и отговор­ност за съд­бата на даденото населено място, където е зем­лището, обработ­вано и стопанис­вано от земедел­с­ките кооперации. За раз­лика от земедел­с­ките кооперации арен­даторите и другите икономически субекти в земеделието не се интересуват от съд­бата на населеното място и от социал­ният живот на соб­с­т­вениците на земя, освен да им изп­латят или неиз­п­латят договорената рента и да им изкупят земята.

Земедел­с­ките кооперации, кол­кото и малко да са на брой (около 900), са

икономичес­кия и социален оазис на дреб­ните и средни земедел­ски стопани

, защото чрез кооператив­ната форма на уед­рено земепол­з­ване устояват на кон­курен­цията на пазара на сел­с­кос­топан­с­ката продук­ция. В днешно време земедел­с­ките кооперации , при които се осъщес­т­вява професионално и грамотно икономическо управ­ление фор­мират фон­дове със социална и кул­турна значимост за своите членове и тех­ните семейс­тва. Традицията в кооператив­ното земеделие е доказала, че кооперациите са фак­тор, който стимулира и под­държа благоп­риятен психок­лимат в населеното място. Във високи морални критерии са издиг­нати човеш­ките цен­ности колек­тивизъм, взаимопомощ и солидар­ност. Социал­ната политика на кооперациите в даденото населено място е грижата за цър­к­вите, памет­ниците, даване на работа на изпъл­нител­ски и ръководни кадри за нуж­дите на самата кооперация.

Има кооперации, които дават помощи за новородено дете, за изд­ръжка на читалищата

, дори има кооперации, които поемат раз­ходи за пог­ребение, когато починалият член-кооператор няма нас­лед­ници и т.н. Особено през зимата при обилни валежи там, където има кооперация пътищата се почис­т­ват, има субект, с който общината сключва договор. Вярна е прецен­ката на народа, че там където има земедел­ска кооперация има живот. Могат да се посочат и още аргументи в под­к­репата на тезата, че земедел­с­ките кооперации нямат алтер­натива. На сегаш­ният етап на фун­к­циониране на земедел­с­ките кооперации е недос­татъчна икономичес­ката под­к­репа за раз­витие на кооператив­ното земеделие. Допус­наха се обек­тивни и субек­тивни причини от раз­лични правител­с­тва след 2000г. от регис­т­рираните 3200 кооперации, днес да останат 900 на брой. Лобирането в пар­ламента за бъл­гар­с­кото земеделие в полза на круп­ните арен­датори в раз­мери от 100000 декари и дори арен­дувана земя от 1 млн. дка е на прак­тика, че

у нас в пос­лед­ните години се раз­вива ладифун­диско, олигар­хично земеделие.

Логиката на псев­доанализатори, че пазар­ната икономика е определяща за струк­тури в земеделието не е научно и социално обоснована.Липсата на кооперация в дадено населено място също е причина за незадър­жане на млади хора, за ускоряване на демог­раф­с­ките процеси.

На фона на тази кар­тина с недоумение наб­людаваме как някои политици оправ­дават „непукизма“ си към бъл­гар­с­кото земеделие с прин­ципите на пазар­ната икономика. Според тях тя била гаран­тът на рав­нопос­тавеността на земедел­с­ките произ­водители и справед­лив оценител на труда им на кон­куриращия се пазар. Когато дър­жавата допусне на пазара да се нас­танят олигар­хични групировки, той вече не е „нор­мален“ защото няма рав­нопос­тавена кон­курен­ция. Всякакъв опит нег­лижираността към земедел­с­ките кооперации, провер­ките от кон­т­рол­ните органи, педан­тич­ността на изис­к­вания по отношение на срокове на документи за кан­дидат­с­т­ване за суб­сидии от някои инс­титуции е опит да се сече клона на здравата бъл­гар­ска кооперативна традиция.

Земедел­с­ките кооперации не бива да се срав­няват с ония организационни форми от преди 1989 година. Те са също така, както е арен­д­ното стопан­с­тво час­тно сдружение на час­тни соб­с­т­веници на земя и с необ­ходимия имущес­т­вен дял. Организирани като сдружение по икономически интереси наречено според нор­матив­ната уредба земедел­ска кооперация, изб­рали са си органи за управ­ление Управителен съвет, Кон­т­ролен съвет и Пред­седател на база своя капитал и пред­мет на дей­ност осъщес­т­вяващ стопан­ска дей­ност. Фалита на някои, земедел­с­ките кооперации беше предиз­викан умиш­лено от избора на непод­ходящи кадри във­лечени в пър­воначал­ното нат­руп­ване на капитала, без необ­ходимия професионализъм, морал и отговор­ност. Психозата, че земедел­с­ките кооперации са нас­лед­с­тво от миналото, че не са под­ходяща икономическа форма в условията на либерал­ния модел на пазар­ната икономика, беше облечен в правна норма под­помагаща тях­ното фалиране. В днешно време круп­ните арен­датори изчак­ват да минат общото съб­рание на кооперацията и да се гласува раз­мера на рен­тата и тогава те се съоб­разяват какъв раз­мер на рен­тата да изп­латят на своите арен­додатели. Отчет­ността в земедел­с­ките кооперации се води съоб­разно законовите изис­к­вания и дър­жав­ните органи с лекота извър­ш­ват провер­ките по отношение на данъчни задъл­жения, осигуровки и други задъл­жения. Често в инфор­мацията на ДФ“Земеделие“ и на прокуратурата се пуб­ликуват бенефициенти пол­з­вали неп­равомерно европейс­ките помощи за земеделието, но

няма земедел­ска кооперация, която е злоупот­ребила с тези европейски помощи.

Ще допусне ли законодател­ната и изпъл­нителна власт и в след­ващия прог­рамен период след 2020 г. сегаш­ното кооперативно земеделие да се лик­видира или чрез нор­матив­ната уредба ще съз­даде пред­пос­тавки за неговото раз­витие. Мисля, че е необ­ходимо правител­с­т­вото в унисон с изис­к­ванията на Европейс­кият съюз да приеме раз­гър­ната прог­рама за раз­витие на бъл­гар­с­кото земеделие. В нея професионално място да се отдели на земедел­с­ките кооперации. Един от глав­ните акценти да бъде след 2020 г. суб­сидирането на земедел­с­ките произ­водители в зависимост от категорията на земята, обработ­ваемите площи и произ­ведената стокова продук­ция.

Кирил Боянов

*Авторът е аграрикономист, пред­седател на Облас­т­ния съюз на земедел­с­ките кооперации в Силис­тра

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят