Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Общинарите ще казват къде да има обори

Общинарите ще казват къде да има обори

Общинарите ще казват къде да има обори

Ветеринарните лекари на граничните пунктове ще имат право да налагат глоби с фиш

Общин­с­ките съвети да определят с наредби мес­тоположението на стопан­ски сгради за животни, обема на живот­новъд­ната дей­ност в урегулираните позем­лени имоти и правомощията на кмета по прилагане на принудителни админис­т­ративни мерки. Това пред­виж­дат одоб­рените на първо четене от пар­ламента промени в Закона за фуражите, с част от които се изменя и Законът за ветеринар­номедицин­с­ката дей­ност, предаде БТА.

Депутатите решиха официал­ните ветеринарни лекари на гранич­ните инс­пек­ционни пун­к­тове да могат да налагат глоби с фиш. Дава се въз­мож­ност изс­лед­вания, за които не е наличен необ­ходимият лабораторен капацитет, да се извър­ш­ват в официална лаборатория за кон­т­рол на ветеринар­номедицин­ски препарати на територията на Европейс­кия съюз.

Пар­ламен­тът раз­пореди при пус­кането на пазара на продукти произ­водителите ясно да обоз­начават върху етикета или в прид­ружаващия пар­тидата документ дали са за фураж или за други цели. Пред­наз­начението за упот­реба, раз­лична от фураж, не може да бъде променяно впос­лед­с­т­вие от друг оператор на след­ващ етап от веригата. Въвеж­дат се заб­рани за храненето на преживни животни с преработени животин­ски протеини и със странични животин­ски продукти.

За обек­тите, в които се извър­шва деток­сикация на фуражи по отношение на нежелани вещес­тва, ще се изис­ква одоб­рение от Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ). Към заяв­лението ще се прилага дек­ларация за изпол­з­вания метод за деток­сикация и научна оценка на метода от Европейс­кия орган за безопас­ност на храните.

Заяв­ления за получаване на раз­решение за пус­кане на пазара на генетично модифициран фураж или на генетично модифицирани организми като фураж ще може да се подава освен в Минис­тер­с­т­вото на земеделието и до национален ком­петен­тен орган на друга държава-член на ЕС, записа пар­ламен­тът. Въвежда се поне на три години задъл­жително обучение по въп­росите на хигиената и безопас­ността на фуражите за наетия от операторите във фураж­ния сек­тор пер­сонал.

Гласуваните изменения налагат и поп­равки в Закона за кон­т­рол върху нар­котич­ните вещес­тва и прекур­сорите, като отпада специал­ният лицен­зионен режим за внос на семена от коноп и на необ­работен коноп.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят