Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) РОСТСЕЛМАШ дари учебен кабинет на агростуденти

РОСТСЕЛМАШ дари учебен кабинет на агростуденти

РОСТСЕЛМАШ дари учебен кабинет на агростуденти

За 88-годишната си история ком­панията е произ­вела 2 800 000 ком­байна и понас­тоящем осъщес­т­вява износ в 34 страни с 11 500 служители в 13 пред­п­риятия в Русия, САЩ, ЕС и Канада

Учебен кабинет в Катедра „Механизация“ към Факул­тета по лозаро-градинарство на Аграрен Универ­ситет Плов­див, изцяло обновен и оборуд­ван от Рос­т­сел­маш, бе отк­рит от рек­тора проф. д-р Хрис­тина Янчева и Екатерина Гадаева от Рос­т­сел­маш в присъс­т­вието на ръковод­с­т­вото на универ­ситета, кмета на район Тракия в Община Плов­див, пред­с­тавители на Оптиком, студенти и гости. „Началото на сът­руд­ничес­т­вото между рус­кия кон­церн Рос­т­сел­маш и бъл­гар­с­кото висше училище в Плов­див датира отп­реди няколко месеца и сме благодарни, че биз­несът подава ръка на образованието. Ще раз­читаме и занап­ред на учас­тието и под­к­репата на биз­неса, за да под­гот­вяме все по-мотивирани и квалифицирани кадри за бъл­гар­с­кото земеделие “, заяви проф. д-р Янчева.

Мащабите и ускореното раз­витие на рус­кия кон­церн през пос­лед­ните години пред­с­тави Петър Пет­ров, регионален мени­джър на Рос­т­сел­маш, който запозна студен­тите и гос­тите с високо-технологичните раз­работки и въз­мож­ности на ком­панията в произ­вод­с­т­вото на зър­ноком­байни и раз­нооб­разни земедел­ски машини – общо над 24 типа тех­ника и над 150 модела. За 88-годишната си история ком­панията е произ­вела 2 800 000 ком­байна и понас­тоящем осъщес­т­вява износ в 34 страни с 11 500 служители в 13 пред­п­риятия в Русия, САЩ, ЕС и Канада.

Изк­лючителен пред­с­тавител на Рос­т­сел­маш в Бъл­гария от есента на 2017 е ОПТИКОМ ООД. Управителят на ком­панията Веселин Генев заяви: „Готови сме заедно с РОС­Т­СЕЛ­МАШ да продъл­жим с оборуд­ване на нови учебни кабинети и в други бъл­гар­ски висши училища и професионални гим­назии. Вратите ни са отворени за студен­тите, които при нас могат да изучават и трупат поз­нания за най-новите раз­работки и иновации в агро-техниката, както и да се запоз­нават с раз­лични тех­нологични процеси в земеделието, прилагани от нашите клиенти – земедел­ски произ­водители.“

Доц. д-р Красимир Михов, декан на Факул­тета по Лозаро-градинарство и преподаватели обсъдиха и други въз­мож­ности за учас­тие на биз­неса в учеб­ния и прак­тически процес заедно с пред­с­тавителите на Оптиком и Рос­т­сел­маш. Бе дадена заявка, че проек­тът за сът­руд­ничес­тво с образованието ще има продъл­жение и в други бъл­гар­ски тех­нически висши училища.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят