Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Фермерите твърдо против новите правила за свързаност

Фермерите твърдо против новите правила за свързаност

Фермерите твърдо против новите правила за свързаност

Големите бран­шови организации в земеделието остро критикуват проекта на наредба за изкус­т­вено съз­дадените условия за кан­дидат­с­т­ване по европейс­ките фон­дове, който пред­с­тои да бъде одоб­рен от минис­тер­с­т­вото на земеделието. Фер­мерите се противопос­тавят на решението индикаторите за оценка на свър­заността да бъдат променяни еднолично, като окон­чател­ната дума за това ще взима изпъл­нител­ният дирек­тор на фонд „Земеделие“.

До този момент срещу пред­ложените тек­с­тове се обявиха от Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите (НАЗ), от Асоциацията на земедел­с­ките произ­водители в Бъл­гария (АЗПБ) и от Бъл­гар­с­ката асоциация на кон­сул­тан­тите по европейски прог­рами (БАКЕП).

Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите нас­тоява за точно и ясно фор­мулиране на индикаторите за оценка на свър­заността, които да бъдат отразени в наред­бата, така че админис­т­рацията да ги прилага без право за промяна“, посочи предСинор.БГ Светос­лав Русалов, пред­седател на НАЗ.

Шефът на бран­шовата организация припомни, че изис­к­ванията за изкус­т­вено съз­дадените условия са раз­писани в два европейски рег­ламента от 2005 и 2013 г., които обаче не са задъл­жителни за прилагане от дър­жавите членки. Именно затова и фер­мерите са изненадани, че тепърва се раз­работва специална наредба.

Според бран­шовиците в досегаш­ната нор­мативна уредба има дос­татъчно ясни правила за определяне на свър­заността, за да се съз­дава недоносче като пос­лед­ния проект, който би дал огромни правомощия на админис­т­рацията да дейс­тва избирателно при оцен­ките за изкус­т­вено съз­дадените условия. Очаква се минис­тер­с­т­вото да реши дали проек­тонаред­бата ще остане в сегаш­ния й вид или ще бъде сериозно коригирана.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят