Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Топлата зима няма да навреди на лозовите масиви, много по-важно е времето през останалите три сезона

Топлата зима няма да навреди на лозовите масиви, много по-важно е времето през останалите три сезона

Топлата зима няма да навреди на лозовите масиви, много по-важно е времето през останалите три сезона

Топ­лата зима няма да нав­реди на лозовите масиви, тъй като лозята все още не са активни в този период на годината, комен­тира пред Фермер.БГ пред­седателят на Национал­ната лозаро-винарска камара в Бъл­гария Радос­лав Радев. За рекол­тата през 2018 г. е важно какво ще бъде времето през останалите три сезона — пролетта, лятото и есента. Всички в лозаро-винарския бранш вяр­ват и се надяват годината да е добра.

Продъл­жава процесът на замяна на старите сор­тове лозя с нови, обновяването на масивите. Това е част от естес­т­веното раз­витие на стопан­с­т­вата в сек­тора. „Доста нови сор­тове се засаж­дат в Бъл­гария, които традиционно не са присъс­т­вали тук, нап­ример, преди 50 години. По същия начин преди много години голяма част от мес­т­ните сор­тове са били заменени с меж­дународни като Каберне, Мерло, Шар­доне, Совиньон блан“, каза Радев. В процеса на обновяването на лозовите насаж­дения сега се съз­дават много масиви с не особено раз­п­рос­т­ранени преди сор­тове в Бъл­гария. Такива са нап­ример, Сира, Каберне фран, Пино ноар. „Факт е, че голяма част от тях са срав­нително млади лозя и те тепърва ще дос­тигат потен­циала на своето раз­витие. Но резул­татите са много обнадеж­даващи от гледна точка на вината, които се получават от тях. Така че тези сор­тове успешно намират мяс­тото си на бъл­гар­ска почва“, комен­тира Радос­лав Радев.

Лозарите нямат никакви съм­нения, че климатич­ните промени влияят силно върху тех­ния сек­тор. „Вече е почти немис­лимо, нап­ример, да бъде изг­радено ново лозе без кап­ково напояване към него – нещо изк­лючително важно с оглед на дъл­гите периоди на засушаване и високи тем­ператури“, под­черта пред­седателят на камарата. Затова лозарите трябва да бъдат много гъв­кави и в крак с пос­лед­ните тех­нически дос­тижения на лозар­с­т­вото и на агротех­никата като цяло.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят