Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Производители се оплакват от «фалшиви» сортове роза и лавандула

Производители се оплакват от «фалшиви» сортове роза и лавандула

Производители се оплакват от «фалшиви» сортове роза и лавандула

И тази година те очакват трудности с прибирането на розовия цвят в страната заради липса на работници и проблеми с еднодневните трудови договори

Бъл­гар­с­ката асоциация за етерични масла, пар­фюмерия и коз­метика ще търси под­к­репа от дър­жавата за осъщес­т­вяване на качес­т­вен кон­т­рол върху чис­тотата на посадъч­ния материал от роза и лаван­дула, които се садят в Бъл­гария, съобщи БНТ. Според пред­с­тавители на бранша, въп­реки че закон има, той не се спазва. И тази година се очак­ват труд­ности с прибирането на розовия цвят в страната, обявиха от асоциацията. Работ­ниците намаляват, а проб­лемът с еднод­нев­ните трудови договори не е решен. Ще тър­сим отново помощта на дър­жавата, с това да не губят регис­т­рираните в бюрата по труда социал­ните си помощи и да могат да учас­т­ват по време на кам­пания, комен­тира Гер­гана Анд­реева, изп. дирек­тор на Асоциацията за етерични масла, пар­фюмерия и коз­метика.

Очаква се цената на розовия цвят през 2018 г. да бъде още по-висока заради повишението на минимал­ната работна зап­лата и пос­къп­ването на основ­ните кон­сумативи. Произ­водителите нас­тояват и за строг кон­т­рол върху розовите и лаван­дуловите насаж­дения. Това също е проб­лем, тъй като се засаж­дат рас­тения, било то лаван­дула, роза, които невинаги отговарят на сор­товата си чис­тота, раз­каза Деян Тодоров, пред­седател на Асоциацията за етерични масла, пар­фюмерия и коз­метика.

Около триста килог­рама розово масло, добито през 2017 г. все още стои неп­родадено. Интерес към бъл­гар­с­ката коз­метика има все повече в араб­с­ките страни, обявиха от асоциацията. Освен традицион­ния износ за страните от Европейс­кия съюз ръст бележи и износът за Китай и Япония.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят