Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Фонд “Земеделие“ определи помощите за 2018 г.

Фонд “Земеделие“ определи помощите за 2018 г.

Фонд “Земеделие“ определи помощите за 2018 г.

Въп­реки политиката на ЕС спрямо тютюна за поредна година произ­водителите в Бъл­гария ще получат суб­сидии за отг­леж­дането му На свое заседание ръковод­с­т­вото на Дър­жавен фонд “Земеделие“ определи помощите, които ще получат земедел­с­ките стопани, които бъдат одоб­рени. Общо 85 млн. лв. ще получат произ­водителите на тютюн, без това да е обвър­зано с произ­вод­с­т­вото. Сумата е с 5% по-малка от миналогодиш­ната.

За живот­новъдите са пред­видени 30 млн. лв. за хуманно отношение към свинете. Общо 20 млн. лв. са пред­видени за ком­пен­сация на стопаните, свър­зани с тех­ните раз­ходи за премах­ване на болести по живот­ните или заради профилак­тич­ната прог­рама на дър­жавата.

По Схемата за съфинан­сиране на зас­т­рахователни премии са пред­видени общо 1.5 млн. лв.За ком­пен­сиране на живот­новъди и пчелари след природни бед­с­т­вия са заделени 31 453 лв. За борба с вредителите по кар­тофите са пред­видени 1 млн. лв. А за качес­т­вено произ­вод­с­тво на семена и друг посадъчен материал са заделени 1.2 млн. лв.

С 34 117 лв. ще бъдат ком­пен­сирани стопаните от Бур­гаско, които не са взели обез­щетения за загиналите си животни при навод­ненията през октом­ври 2017 г.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят