Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон20082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.717 BGN1 GBP = 2.18346 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) ЕП прие становище за двойния стандарт при храните

ЕП прие становище за двойния стандарт при храните

ЕП прие становище за двойния стандарт при храните

Европейс­кият съюз (ЕС) да пред­п­риеме мерки срещу двой­ното качес­тво на продук­тите на един­ния пазар, като се раз­работи единна методология и провеж­дане на срав­нителни тес­тове на хранителни продукти в раз­лич­ните дър­жави членки, които да бъдат завър­шени въз­можно най-рано, за пред­почитане през 2018 г. Това нас­тояват пред­с­тавителите на Европейс­кия пар­ламент (ЕП), чрез гласуваното и прието с огромно мнозин­с­тво на заседание на Комисията по земеделие и раз­витие на сел­с­ките райони Становище за двой­ното качес­тво на продук­тите на един­ния пазар на евродепутата Мом­чил Неков. За първи път евродепутати от Източна и Западна Европа се обединиха около тезата, че са необ­ходими мерки за решение на проб­лема, имайки пред­вид, че пот­ребителите правят асоциативна връзка между марка, продукт и качес­тво и очак­ват продукти с една и съща марка да бъдат иден­тични по отношение на качес­тво и цена, независимо дали се продават в соб­с­т­вената им страна или в друга дър­жава членка.

Евродепутатите твърдо вяр­ват, че в отговор на заг­рижеността на европейс­ките граж­дани относно раз­лич­ните продукти, продавани под една и съща марка в раз­лич­ните дър­жави членки, прак­тиката – „една марка, един продукт, раз­лично съдър­жание и пропор­ционален със­тав“ трябва да бъде спряна чрез изменение на член 6 и Приложение 1 на Дирек­тива 2005/29 / ЕО от 11 май 2005 г. относно нелоялни тър­гов­ски прак­тики от страна на тър­говци към пот­ребители.

Становището на Мом­чил Неков за Двой­ното качес­тво на продук­тите на един­ния пазар беше прието от Комисията по земеделие и раз­витие на сел­с­ките райони към ЕП с голямо мнозин­с­тво (41 – за, 1 против и 1 въз­дър­жал се). Той благодари на своите колеги за под­к­репата и заяви, че се надява на бързи и адек­ватни дейс­т­вия срещу двой­ния стан­дарт при храните. Очаква се досието относно Двой­ния стан­дарт да бъде гласувано на пленар­ното заседание през сеп­тем­ври.

България

Икономика

Култура

Историята на мулан оживява на голям екран

Историята на мулан оживява на голям екран

Дисни показа за пръв път как ще изг­лежда “живата“ Мулан в игрален филм, чиито снимки запоз­наха в понедел­ник. Студиото прави римейк на популя…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Треньорът на Кариана нахлу на терена и удари рефер

Треньорът на Кариана нахлу на терена и удари рефер

Нервите на Атанас Джамбазки не издържаха, полицаи го изведоха от стадиона

Нер­вите на старши треньора на Кариана (Ерден) Атанас Джам­базки не и…

Прочети още:

Loading...

Свят