Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) ФАО: Перспективите за зърнопроизводството през 2018/19 г. се влошават

ФАО: Перспективите за зърнопроизводството през 2018/19 г. се влошават

ФАО: Перспективите за зърнопроизводството през 2018/19 г. се влошават

С това песимис­тично заг­лавие в края на миналата сед­мица излезе „Кратък прег­лед на тър­сенето и пред­лагането на зърно” на Организацията по прех­рана и земеделие към ООН (ФАО). След Меж­дународ­ния съвет по зър­ното (IGC) и тази авторитетна меж­дународна организация редуцира своята прог­ноза за произ­вод­с­т­вото и пред­лагането на зър­нени храни през 2018/19 г.

Като се има пред­вид сегаш­ното със­тояние на посевите, ФАО прог­нозира, че дори при благоп­риятни климатични условия през периода на вегетация, произ­вод­с­т­вото на зър­нени храни в света (включително ориз в еквивалент на блан­ширан ориз) през 2018/19 г. ще спадне с 2,4 на сто (64,5 млн.т) до 2,57 млрд. т. „Това намаление се дължи на очак­вания спад в произ­вод­с­т­вото на царевица, а освен това през 2018 г. и произ­вод­с­т­вото и пред­лагането на пшеница се очаква да намалее”, комен­тират водещите екс­перти. Ако през 2017 г. обемът на произ­вод­с­т­вото на зър­нени кул­тури в света над­х­върли дори по-оптимистичните пред­варителни раз­чети, то сега ситуацията е обратна и вече няколко поредни месеца прог­ноз­ните данни само се влошават,коментира Мая Асенова от Sinor.bg

В новата редак­ция на светов­ния баланс виж­даме, че прог­нозата за глобал­ния добив от зър­нени храни през 2018/19 г. е намалена с 24 милиона тона, в срав­нение с дан­ните отп­реди един месец. Основ­ните фак­тори за тази негативна корек­ция са очак­ваното намаляване на произ­вод­с­т­вото на пшеница в ЕС, както и влошените изг­леди за рекол­тата от царевица и ечемик в Русия и Украйна. Поради влошените пер­с­пек­тиви за произ­вод­с­т­вото на пшеница в ЕС, Русия и Украйна глобал­ната прог­ноза за произ­вод­с­т­вото й през 2018/19 г. е редуцирана с 18 млн.т, в срав­нение с юнс­ките данни — до 736,1 млн.т, а това е с 20,7 млн.т под нивото на 2017/18 г.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят