Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт21082018

Брой 164, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.717 BGN1 GBP = 2.18346 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Повече от 2 300 горски служители са готови да реагират при горски пожари

Повече от 2 300 горски служители са готови да реагират при горски пожари

Повече от 2 300 горски служители са готови да реагират при горски пожари

При забелязване на огън в горите е необходимо незабавно сигнализиране и осъществяване на връзка на тел. 112

Повече от 2 300 гор­ски служители от регионал­ните дирек­ции по горите, дър­жав­ните пред­п­риятия и дър­жав­ните гор­ски и ловни стопан­с­тва са в готов­ност за реак­ция при гор­ски пожари, съоб­щава АГРО.бг. В изпъл­нение на издадените заповеди за обявяване на пожароопасен сезон отговор­ните инс­титуции са осигурили денонощни дежур­с­тва за получаване на сиг­нали за въз­ник­нали гор­ски пожари.

Струк­турите на Изпъл­нителна аген­ция по горите и Главна дирек­ция „Пожарна безопас­ност и защита на населението” извър­шиха съв­мес­тни проверки във всички гор­ски територии за хода на изпъл­нението на пред­видените мерки за превен­ция на гор­ски пожари, както и за изгот­вянето на оператив­ните планове за дейс­т­вие при въз­ник­ване на пожари. Особено внимание се обръща на нап­равата на нови и под­дър­жане на стари просеки, минерализовани ивици и лесокул­турни прег­ради. Прос­ледено е почис­т­ването на сухите треви пок­рай ж. п. линии, пътища и линейни съоръжения, както и отс­т­раняването на сухата и пад­нала дър­весина в насаж­денията и кул­турите от висок клас на пожарна опас­ност. Уведомени са кмет­с­т­вата за под­гот­вянето на доб­роволни фор­мирования, които да се включ­ват в случай на пожар. Съг­ласно изис­к­ванията на наред­бата за доб­роволни фор­мирования това са пред­варително обучени хора, обез­печени със защитни облекла и маски. Освен на пожаронаб­людатели, пат­рулни и кон­т­ролни екипи на терен, гор­с­ките служители могат да раз­читат и на автоматизирани сис­теми за наб­людение и ранно оповес­тяване на пожари, които на този етап пок­риват около 12 % от гор­с­ките територии. В момента се изгот­вят проекти за раз­ширяване на тях­ната мрежа, съг­ласно раз­работената единна схема за раз­полагане на автоматизирани кули за наб­людение на територията на цялата страна. Тази мрежа ще бъде изг­радена в близ­ките 23 години и ще обх­ване до 70 % от горите на страната. Голяма част от сред­с­т­вата за ней­ното изг­раж­дане ще се финан­сират без­въз­мез­дно от Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони. От началото на годината до момента са регис­т­рирани 69 пожара на обща площ 1041 дка като до момента няма вър­хови пожари. За същия период на миналата година са въз­ник­нали 285 пожара на площ от 19 274 дка.

На фона на високите тем­ператури ИАГ напомня, че при забеляз­ване на пожар в горите е необ­ходимо незабавно сиг­нализиране и осъщес­т­вяване на връзка на тел. 112.

България

Икономика

Култура

Историята на мулан оживява на голям екран

Историята на мулан оживява на голям екран

Дисни показа за пръв път как ще изг­лежда “живата“ Мулан в игрален филм, чиито снимки запоз­наха в понедел­ник. Студиото прави римейк на популя…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Треньорът на Кариана нахлу на терена и удари рефер

Треньорът на Кариана нахлу на терена и удари рефер

Нервите на Атанас Джамбазки не издържаха, полицаи го изведоха от стадиона

Нер­вите на старши треньора на Кариана (Ерден) Атанас Джам­базки не и…

Прочети още:

Loading...

Свят