Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 25, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Зарков вижда шанс България на 8 декември да влезе в Шенген

Зарков вижда шанс България на 8 декември да влезе в Шенген

Зарков вижда шанс България на 8 декември да влезе в Шенген

Решението за присъединяването ни към Шен­ген ще бъде взето на 8 декем­ври, а Бъл­гария има всички шан­сове да пос­тигне резул­тат — да се приз­нае правото на страната ни да бъде в Шен­ген­с­кото прос­т­ран­с­тво. Това заяви пред БНТ служеб­ният правосъден минис­тър Крум Зар­ков. Той допълни, че през пос­лед­ните месеци страната ни е успяла да прив­лече под­к­репата по въп­роса от страна на евроин­с­титуциите на най-високо ниво. Извър­шени са и няколко проверки на границата ни — всички със зак­лючението, че изпъл­няваме изис­к­ванията за Шен­ген.

“Имаме пос­ледно препят­с­т­вие — позицията на Нидер­лан­дия. Вяр­вам, че Нидер­лан­дия ще зас­тане на правил­ната позиция, защото няма прак­тически аргументи да се противопос­тави. Пред­п­риехме един фрон­тален и чес­тен под­ход, пос­тавяйки всичко на масата и показ­вайки какво се прави. Всички инциденти на границата, включително и трагични, трябва да са сиг­нал за европейс­ките ни пар­т­ньори, включително и за Нидер­лан­дия, че Бъл­гария дава жер­тви за тях­ната сигур­ност и че влизането в Шен­ген подоб­рява сигур­ността, а не обрат­ното. Когато границите с Гър­ция и Румъния станат по-проходими, ние ще можем да кон­цен­т­рираме допъл­нителни усилия и да укрепим охраната на бъл­гар­с­ката граница. Не може страната ни да изпъл­нява всич­ките ни задъл­жения, а граж­даните ни да не пол­з­ват произ­тичащите от това права“, комен­тира Зар­ков.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Представите за омазани в масло комбайнери и трактористи са в миналото, днес машините са компютъризирани и всичко се следи чрез GPS-координат...

Прочети още:

Loading...