Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 60, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) МС и ЦИК си подхвърлят параваните за гласуване

МС и ЦИК си подхвърлят параваните за гласуване

МС и ЦИК си подхвърлят параваните за гласуване

Министерството на електронното управление започна тестове на машините за вота

Минис­тер­с­кият съвет няма задъл­жение да определи парамет­рите на параваните за гласуване, комен­тира в началото на днеш­ното правител­с­т­вено заседание премиерът Гълъб Донев. Той обяви, че не раз­бира аргумен­тите на район­ните избирателни комисии, които искат от него указания какви паравани да осигурят за изборите на 2 април.

Проб­лемът с параваните въз­никна от промените в Избор­ния кодекс, тъй като те заменят т.нар. тъмни стаички. ЦИК преп­раща към Минис­тер­с­кия съвет всички питания на Районни избирателни комисии и облас­тни управители за това как трябва да изг­леж­дат те, тъй като по закон това е инс­титуцията, която отговаря за тех­ничес­ката организация на вота.

Вчера премиерът Донев обясни, че т.нар. тъмна стаичка никога досега не предиз­вик­вала смут за раз­лика от паравана и допълни: “Тъм­ната стаичка, въп­реки че нито е тъмна, нито е стаичка, никога не е обър­к­вала ЦИК, РИК, СИК, ОИК при естес­т­веното тъл­куване на един­с­т­веното ѝ пред­наз­начение — избирателят да нап­рави своя избор в прос­т­ран­с­тво, защитено от чужди очи. Параванът е мобил­ната вер­сия на тъм­ната стаичка и с него нещата стоят по същия начин“.

“Стан­дар­тизацията в случая може само да ограничи общин­с­ките избирателни комисии и да ги лиши от въз­мож­ността да се съоб­разят с раз­мерите на помещението за гласуване и раз­положението на масите, урните и машините. В този смисъл раз­бираме отказа на ЦИК да упражни ролята си на орган, даващ методически указания във връзка с избор­ния процес“.

“Четири екипа в Минис­тер­с­т­вото на елек­т­рон­ното управ­ление ще проверяват дали тех­ничес­ката спецификация, пред­с­тавена от ЦИК, съот­вет­с­тва с машините за гласуване“. Това заяви Атанас Маз­нев, заместник-министър на елек­т­рон­ното управ­ление, предаде БГНЕС. В минис­тер­с­т­вото се проведе произ­волно тег­лене на серий­ните номера на машините за гласуване, които ще преминат през процес на удос­товеряване. Четирите екипа на минис­тер­с­т­вото ще се проверяват фун­к­ционал­ността на типа машини — соф­туера им, неговата защитеност, елек­т­ромаг­нит­ното излъч­ване, и др.

На извън­ред­ните пар­ламен­тарни избори на 2 април ще се гласува с близо 12 хиляди машини.

България

Икономика

Култура

Роландо Вийязон ще пее у нас с изгряваща звезда Серена Саенц

В зала 1 на НДК светов­ноиз­вес­т­ният оперен артист Роландо Вийязон ще дебютира на бъл­гар­ска сцена със Софийс­ката фил­хар­мония. Под пал­ката на м…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

До няколко години ще бъде унищожен още един подсектор от селското стопанство -овцевъдството и козевъдството

Провалите в живот­новъд­с­т­вото отда…

Прочети още:

Loading...