Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Крум Зарков: Център на икономическите мерки трябва да са хората с нисък доход

Крум Зарков: Център на икономическите мерки трябва да са хората с нисък доход

Крум Зарков: Център на икономическите мерки трябва да са хората с нисък доход

Добре е, че правител­с­т­вото най-после мисли за социал­ния и икономически аспект на кризата. Все още остават много въп­росителни откъде идват тези пари и по какви критерии. Струва ми се, че милиар­дите, за които говореше г-н Борисов, ще наложат актуализацията на Дър­жав­ния бюджет. Пред­с­тои сериозен дебат в пар­ламента“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков пред БНТ. По думите му в ситуацията, в която се намираме, е нужно да се предефинират приоритетите на страната и това трябва да бъде финан­сово обез­печено

Президен­тът е доказал, че има критичен пог­лед към законодател­ния процес. Това, което ни смущава е, че един­с­т­вено БСП пред­лага нещо кон­к­ретно за борба със спекулата. Цените рас­тат видимо. За някои има обек­тивни обяс­нения, за други може да няма. В мер­ките, обявени от управ­ляващите, се говори много за биз­неса и пред­п­риемачите, но не е само биз­несът в Бъл­гария, има работ­ници, служители, пен­сионери“, комен­тира Зар­ков. Той под­черта, че тек­с­тът на левицата ще да бъде доработен. По думите му от БСП ще нас­тояват за дебат по темата. „Ще нап­равим нови и по-прецизни тек­с­тове. Всеки един от нас на своите позиции носи отговор­ност — да не платят кризата отново най-слабите“, добави той.

Едно нещо ни убягва – ние живеем в страна, в която около 80 % от хората живеят с доход до 1000 лева. Ние живеем в страна, където милиони хора живеят около или под прага на бед­ността. Свалянето на доходите с малко би означавало, че те няма да могат да пос­рещ­нат най-елементарните си нужди. Трябва да се помисли и за тях“, категоричен бе Зар­ков.

По отношение мнението на БСП за прос­ледяване на телефоните на хората, Зар­ков заяви: „Категорично се противопос­тавихме на начина, по който този текст беше внесен, обсъден и нак­рая се реши, че това може да става без съдебно решение. Още повече, че този текст не беше внесен в Закона за извън­ред­ното положение, а в Закона за елек­т­рон­ните съоб­щения, така че той ще остане да важи и след тази каран­тина“.

Зар­ков отбеляза отново, че ПГ на „БСП за Бъл­гария“ е гласувала „за“ закона за извън­ред­ното положение и са нас­тоявали да има такъв, но са били пос­тавени в положение – „или този закон, или никакъв закон“. „Опитахме се, съв­сем кон­с­т­рук­тивно, да обяс­ним, че може да вземем един – два дни повече, но да нап­равим качес­т­вено по-добър закон“, обясни народ­ният пред­с­тавител.

В цен­търа на цялата тази криза трябва да бъдат пос­тавени хората, с тех­ните нор­мални нужди, и там трябва да със­редоточим усилията на дър­жавата. Рес­т­рик­тив­ните мерки ги приехме и впечат­лението ми е, че хората ги спаз­ват. Не е нужно да раз­мах­ваме пред тях тоягата. Всеки трябва да спазва своите задачи. В пар­ламента трябва да мис­лим за по-средносрочни и дъл­гос­рочни мерки за това как да излезем от кризата без да сме съсипали и мал­ките пос­тижения на бъл­гар­с­ката икономика и социал­ния начин на живот на хората, зак­лючи Зар­ков.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...