Социалисти: При ГЕРБ срещу 550 милиона лева няма нито един ремонтиран язовир

Социалисти: При ГЕРБ срещу 550 милиона лева няма нито един ремонтиран язовир

Проектът на властта за Национална стратегия за водите е обречен, категорични са от БСП

През 2018 г. след поред­ното опус­тошително навод­нение, обзето от паника правител­с­т­вото на Борисов пред­п­рие поред­ната бутафория като съз­даде дър­жавно дружес­тво, което да стопанисва язовирите“. Това припомни зам.-председателят на пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария“ Христо Проданов по време на изс­луш­ването на минис­търа на икономиката Лъчезар Борисов в днеш­ния пар­ламен­тарен кон­т­рол. Проданов припомни и че са били отпус­нати над 530 млн. лева за ремонт и под­дръжка на язовири.

Оттогава досега много пъти от пар­ламен­тар­ната група на БСП ви задаваме въп­роси къде са тези пари. Вашите отговори са, че проек­тирате. За четири години няма нито една изг­радена язовирна стена“, изложи фак­тите депутатът.

В Гер­ба­джийска Бъл­гария за четири години срещу 550 млн. не можете да ремон­тирате една стена. „Мон­тажи“ ЕАД не може да нап­рави никакъв ремонт на нито един язовир с отпус­натите пари, защото пред­п­риятието има 30 човека на щат и 3 лопати в активите си. С 30 човека и 3 лопати може само да отк­лонявате пари?“, раз­к­ритикува управ­ляващите Проданов.

Социалис­тът попита минис­тър Борисов кога ще даде отчет къде са отишли тези 550 млн. лева? „И те ли са при Мата Хари?“, зададе реторичен въп­рос Христо Проданов.

Минис­тър Борисов отговори, че са определени за ремонт  416 язовира, като  62 от тях са дър­жавна соб­с­т­веност и са предос­тавени за управ­ление и стопанис­ване на други инс­титуции или ком­пании, но не отговори къде са отишли сред­с­т­вата и защо нито един язовир досега не е ремон­тиран.

Поз­д­равявам служителите на МВР, които своев­ременно изпъл­ниха своя дълг. За съжаление по никакъв начин те не бяха под­помог­нати от управ­ляващите, за да бъде тях­ната работа по-лека. Уроците, които ви бяха предадени от случилото се в Мизия и Аспарухово не бяха научени от вас“, кон­с­татира народ­ният пред­с­тавител от БСП Иван Иванов в питане към минис­търа на вът­реш­ните работи Христо Тер­зийски.

Иванов под­черта, че има меж­дуведом­с­т­вена комисия за въз­с­тановяване и под­помагане на бед­с­т­вия, която се ръководи от минис­търа на вът­реш­ните работи. „За изминалата година бюджетът на тази комисия е бил 77 млн. лв. Каква част от тези сред­с­тва бяха похар­чени по пред­наз­начение, за да бъдат предот­в­ратени подобен род бед­с­т­вия? Докога тази комисия ще бъде една пар­тийна касичка, където парите се насоч­ват по нез­наен начин към определени места?“, попита управ­ляващите Иван Иванов. Тер­зийски отговори, че  раз­п­ределението на сред­с­т­вата се взема проз­рачно и част от тях са за преван­тивни дей­ности.

При вашето управ­ление язовирите в страната ту са тотално празни и оставят облас­тни градове без вода, ту се препъл­ват и навод­няват. Това говори крас­норечиво за управ­лението ви на вод­ните ресурси в Бъл­гария, които са национално богат­с­тво на Бъл­гария. Ако те се изпол­з­ват нор­мално, това ще доп­ринесе за по-ниски цени на елек­т­роенер­гия“, наб­люденията си по управ­лението на водите у нас изложи и народ­ният пред­с­тавител от БСП Таско Ермен­ков, обръщайки се към минис­търа на енер­гетиката Теменужка Пет­кова.

Депутатът-експерт в енер­гетиката под­черта, че на 11 януари цената за мегават час е била 97 лева, а днес при пълни язовири цената е 131 лева. Минис­тър Пет­кова с очевидна неком­петен­т­ност отговори, отричайки че водата е възоб­новяем източ­ник и я нарече изчер­паем.

Ермен­ков под­черта, че при такова управ­ление ще продължи изливането на вода от язовирите в полето вместо да се произ­вежда елек­т­роенер­гия от нея и да се търси по-ниска цена за пот­ребителите.

Има серия от преван­тивни мерки, които е тряб­вало да бъдат взети, за да бъдат предот­в­ратени или ограничени щетите при тези навод­нения, които се случиха. Като се започне от залесяване на ерозирали учас­тъци, почис­т­ване на дерета, речни корита и много други“, критикува управ­лението народ­ният пред­с­тавител от левицата Манол Генов в изказ­ване към минис­търа на екологията Емил Димит­ров.

Не чухме  каква е превен­цията, какво е нап­равено, колко сред­с­тва са раз­п­ределени и похар­чени. Още през 2013 г. тряб­ваше да бъде съз­дадена Национална сис­тема за управ­ление на водите в реално време“, комен­тира Генов. Той напомни, че през 2018 г. е започ­нало широко прок­ламиране от управ­ляващите на пилотен проект за наб­людение на водите в реално време във въл­нос­бора на река Искър.

Навод­ненията от пос­лед­ните дни влизат в обх­вата на този проект. Този проект от ония ли е, които нямат да бъдат завър­шени? Този проект е провален и обрича на провал цялата стратегия на управ­ление на водите“, категоричен бе Манол Генов.

Минис­тър Димит­ров пот­върди думите на Генов, че Национал­ната стратегия за управ­ление на водите е обречена.