Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България

БСП иска оставката на Караянчева заради грубо отношение към дете с увреждания

БСП иска оставката на Караянчева заради грубо отношение към дете с увреждания

Майките от „Системата ни убива” бяха изведени насилствено от сградата на парламента

Един­с­т­веното, което можем да поис­каме от името на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ е остав­ката на пред­седателят на Народ­ното съб­рание Цвета Караян­чева.“ Това каза депутатът от ПГ на „БСП за Бъл­гария Антон Кутев по повод вчераш­ните събития в пар­ламента с протес­тиращите майки от „Сис­темата ни убива“. ЗЕМЯ припомня, че дете с увреж­дания не бе допус­нато да пол­зва тоалетна в сградата на НС, а май­ките бяха брутално изв­лачени от сградата от служители на НСО

В дек­ларацията на БСП се казва: „Искам да ви напомня, че това дете, което вчера не беше допус­нато до тоалет­ната на Народ­ното съб­рание, само преди две години, на наше заседание, седеше вътре в залата. Същото…

Прочети още…

Социалист: Хората не вярват, че ГЕРБ могат да направят честни избори

Промените в Избор­ния кодекс и Кон­с­титуцията са отговор на управ­ляващите към протеста. Има огромно общес­т­вено недоверие  към управ­лението на дър­жавата и  избор­ния процес. Това недовол­с­тво е породено от пороч­ния модел, който Борисов изг­ради – да управ­лява еврос­ред­с­тва и заеми по съм­нителен начин. Модел, чийто страж е  Гешев.” Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Явор Божан­ков пред БТВ. „Избор­ният кодекс и кон­с­титуцията са опит на управ­ляващите да печелят време, за да…

Прочети още…

Президентът ще наложи вето на промените в Изборния кодекс

Президентът ще наложи вето на промените в Изборния кодекс

Дебатът за вър­ховен­с­т­вото на закона в Бъл­гария се води в Европейс­кия пар­ламент, докато бъл­гар­с­кият отрича същес­т­вуването на проб­лем, кон­с­татира дър­жав­ният глава

Показателно е, че дебатът за със­тоянието на демок­рацията и за вър­ховен­с­т­вото на закона в Бъл­гария се води в Европейс­кия пар­ламент, докато бъл­гар­с­кият пар­ламент отрича същес­т­вуването на проб­лем. Това заяви президен­тът Румен Радев днес в отговор на жур­налис­тически въп­рос. Дър­жав­ният глава напомни опита на управ­ляващите и глав­ния прокурор…

Прочети още…

Световната банка: Намаляване на качеството на образованието и на годините на обучение в България

Световната банка: Намаляване на качеството на образованието и на годините на обучение в България

Спад на качес­т­вото на образованието и намаляване на годините на обучение в Бъл­гария отчитат от Светов­ната банка в пос­лед­ната актуализация на Индекса на човеш­кия капитал, съобщи БНР. Това е сложен индекс, в който се отчитат редица параметри и се отчита какъв е шан­сът на едно дете да раз­вие пъл­ния си потен­циал и да е в добро здраве, когато дос­тигне по-зряла въз­раст. Пос­тиженията в облас­тите на здравеопаз­ването и образованието в Европа и Цен­т­рална Азия са зас­т­рашени заради кризата с COVID-19

Прочети още…

НС прие промените в Изборния кодекс на второ четене

Депутатите решиха при обявена извън­редна епидемична обс­тановка в страната, гласуването може да се произ­веде два пос­ледователни дни, а сроковете свър­зани с отич­тане на избор­ните резул­тати се удъл­жават пропор­ционално на удъл­жаването на избор­ния ден. В основ­ното тяло на законоп­роекта е заложено още ЦИК да определя тех­ничес­ките изис­к­вания към апарат­ната и прог­рам­ната част на тех­ничес­ките уст­ройс­тва за машинно гласуване. Народ­ното съб­рание реши още ЦИК да осигурява тех­ничес­ките уст­ройс­тва за машинно…

Прочети още…

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...