Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 231, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България

Знакови фигури в левицата се обявиха за единение

Идеята е да се създаде политически субект, който да увеличи представителството на левите хора

Редица от най-известните лица на левицата в Бъл­гария се обединиха вчера около идеята за единение на привър­жениците на социалис­тичес­ката идея, за да се спрат процесите на спад на доверие към лявата идеология. По покана на члена на Национал­ния съвет на БСП Кос­тадин Пас­калев в НДК се проведе кръгла сама под над­с­лов: „Лява Бъл­гария — идеи, политики, единение“. Тя беше организирана от членове на БПС и пред­с­тавители на левицата, напус­нали столет­ницата през годините. Зала 7 на НДК се оказа тясна, за да побере множес­т­вото леви хора, които за пръв път от години се събират заедно, за да тър­сят пътища за единение на фона на катас­т­рофал­ните резул­тати на…

Прочети още…

Зарков вижда шанс България на 8 декември да влезе в Шенген

Зарков вижда шанс България на 8 декември да влезе в Шенген

Решението за присъединяването ни към Шен­ген ще бъде взето на 8 декем­ври, а Бъл­гария има всички шан­сове да пос­тигне резул­тат — да се приз­нае правото на страната ни да бъде в Шен­ген­с­кото прос­т­ран­с­тво. Това заяви пред БНТ служеб­ният правосъден минис­тър Крум Зар­ков. Той допълни, че през пос­лед­ните месеци страната ни е успяла да прив­лече под­к­репата по въп­роса от страна на евроин­с­титуциите на най-високо ниво. Извър­шени са и няколко проверки на границата ни — всички със зак­лючението, че изпъл­няваме…

Прочети още…

БНБ: Външният дълг на България е 43, 9 милиарда евро или 56% от БВП

БНБ: Външният дълг на България е 43, 9 милиарда евро или 56% от БВП

Брут­ният вън­шен дълг на страната в края на сеп­тем­ври въз­лиза на повече от 43,9 млрд. евро (55,6 от прог­ноз­ния брутен вът­решен продукт — БВП), съоб­щава Бъл­гар­с­ката народна банка.

Това е с над 2,8 млрд. евро (6,9 на сто) повече в срав­нение с края на сеп­тем­ври 2021 г. (41,2 млрд. евро, 57,9 на сто от БВП).

В края на сеп­тем­ври крат­кос­роч­ните задъл­жения са 8,5 млрд. евро (19,4 на сто от брут­ния дълг, 10,8 на сто от БВП) и се увеличават на годишна база с близо 2,2 млрд. евро (34,6 на сто)…

Прочети още…

Омбудсманът предлага промени в медицинската експертиза за повече от 660 000 хора с увреждания

Омбуд­с­манът Диана Ковачева изготви и внесе в Народ­ното съб­рание законодателно пред­ложение в Закона за хората с увреж­дания (ЗХУ) и Закона за здравето, с които се цели да бъдат преодолени най-сериозните проб­леми на хората с увреж­дания, свър­зани със забавяне на преос­видетел­с­т­ването им от органите на медицин­с­ката екс­пер­тиза, както и невъз­мож­ността да упраж­няват правата си, не по тяхна вина. Омбуд­с­манът пред­лага още и текст, с който да се отс­т­рани допус­натата дис­к­риминация спрямо пен­сиите на…

Прочети още…

Премиерът: Българите няма да са на студено тази зима

Премиерът: Българите няма да са на студено тази зима

Не мога са си позволя лукса да слушам критики за кабинет, който реши заварени кризи, каза в парламента Гълъб Донев

Няма да бъдете на студено и тъмно тази зима, защото това го гаран­тира служеб­ното правител­с­т­вото с договорите за дос­тавки, обърна се Гълъб Донев към бъл­гар­с­ките граж­дани от пар­ламен­тар­ната трибуна, предаде БТА. Това, което служеб­ното правител­с­тво нап­рави и ще продължи, докато не се излъчи редовен кабинет, е да се гаран­тира сигур­ността на хората, увери министър-председателят по време…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

“Шпигел“: Ледена епоха в Бундестага - депутати с пуловери, шалове и палта

Още от края на лятото в ЕС с голяма доза сериоз­ност се заговори за това, че по време на пред­с­тоящата тежка зима.

И ако на някого му се е стор…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...