Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България

На многая лета! Камен Калинов на 90 години

На многая лета! Камен Калинов на 90 години

На 26 март големият български журналист и обществен деятел Камен Калинов навърши 90 години

Роден през 1933 г. в Омур­таг, израс­нал и завър­шил сред­ното си образование в Котел, отдал се на активна младежка работа в Окръж­ния комитет на Ком­сомола в Сливен и в Цен­т­рал­ния комитет на ДКМС, където е инс­т­рук­тор и завежда сек­тор „Мал­цин­с­т­вена младеж“. В БКП и в БСП членува от 1957 г., отдавайки целия си съз­нателен живот на лявата идея и идеала за социална справед­ливост и солидар­ност.

Завър­шил е история в Универ­ситета в Баку, тогава в СССР, и защитава успешно дисер­тация в Мос­ква — кан­дидат (док­тор) на историчес­ките науки към Академията за общес­т­вени науки.

Отдал се на словото и прос­ветител­с­кото дело на жур­налис­тиката, той е заемал…

Прочети още…

Йотова: Заплашени сме от сериозна война без преговори

Йотова: Заплашени сме от сериозна война без преговори

Има нежелание да се участва в секционните комисии, заради видеонаблюдението, отбеляза вицепрезидентът

Зап­лашени сме от сериозна война, ако Русия и Украйна не сед­нат на масата на преговорите, заяви вчера пред жур­налисти вицеп­резиден­тът Илияна Йотова след споразумението между президен­тите на Русия и Беларус за раз­полагането на так­тически ядрени оръжия на беларуска територия. Вицеп­резиден­тът комен­тира, че става все по-опасно и все по-страшно и затова, когато и тя, и президен­тът говорят, че трябва…

Прочети още…

Първанов: Държавата само ще спечели ако “Левицата!“ е в парламента

Първанов: Държавата само ще спечели ако “Левицата!“ е в парламента

Ние знаем как да се противопоставим на дясното, заяви кандидатът за депутат Валери Жаблянов

Фун­дамен­тал­ната работа на “Левицата!“ е насочена към въз­с­тановяване на дър­жав­ността и диалога между инс­титуциите, заяви в Русе президен­тът (20022012 г.) Георги Пър­ванов по време на пуб­лична лек­ция в Русен­с­кия универ­ситет. Пър­ванов бе в край­дунав­с­кия град, за да под­к­репи лис­тата на “Левицата“ в Русе, водена от проф. Красимир Ениманев.По думите му, трябва да се върви към реформа на политичес­кия модел…

Прочети още…

Ще искаме компенсация за скъпия газ в Чирен

Ком­пен­сация за скъпия газ в Чирен — този въп­рос ще пос­тави служеб­ният минис­тър на енер­гетиката Росен Хрис­тов на пред­с­тоящото заседание на енер­гий­ните минис­три в Брюк­сел.

Той припомни, че от няколко сед­мици фун­к­ционира работна група с всички засег­нати страни, “Бул­гар­газ“ и асоциации на тър­гов­ците на газ.

След като се изработи механизъм, той ще бъде съг­ласуван с Европейс­ката комисия, за да сме сигурни, че страната ни отговаря на условията, посочи Хрис­тов. Той под­черта, че въп­росът е важен…

Прочети още…

ДБ вече не се гнусят от съюз с ДПС и ГЕРБ, но без да делят порциите

ДБ вече не се гнусят от съюз с ДПС и ГЕРБ, но без да делят порциите

Съп­ред­седателят на ДБ Христо Иванов заяви вчера пред БНР, че след­ващото Народно съб­рание може да започне със със­тавяне на кон­с­титуционно мнозин­с­тво, в което да се включат ГЕРБ-СДС и ДПС, и след това да намери под­к­репа за редовно правител­с­тво.

“Може да се окаже логично кон­с­т­руирането на някаква пар­ламен­тарна кон­фигурация, която да под­държа правител­с­тво, да започне с кон­с­т­руирането на кон­с­титуционно мнозин­с­тво, което е много по-широко и е големият фак­тор за преодоляване на раз­деленията“, посочи…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Роландо Вийязон ще пее у нас с изгряваща звезда Серена Саенц

В зала 1 на НДК светов­ноиз­вес­т­ният оперен артист Роландо Вийязон ще дебютира на бъл­гар­ска сцена със Софийс­ката фил­хар­мония. Под пал­ката на м…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

До няколко години ще бъде унищожен още един подсектор от селското стопанство -овцевъдството и козевъдството

Провалите в живот­новъд­с­т­вото отда…

Прочети още:

Loading...