Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет27112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България

Дружба и солидарност: Посолството на Китай дари на БСП защитни маски и облекла

Заместник-председателят на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия Крис­тиан Вигенин се срещна с Н. Пр. г-н Дун Сяод­зюн, извън­реден и пъл­номощен пос­ланик на Китайс­ката народна репуб­лика. Поводът за срещата бе дарение за БСП на 17 800 пред­пазни маски и 200 броя защитни облекла от страна на китайс­кото посол­с­тво.

Крис­тиан Вигенин благодари от името на ръковод­с­т­вото на пар­тията за доб­росър­деч­ния жест и изрази увереност, че продук­тив­ното сът­руд­ничес­тво между посол­с­т­вото на Китай и Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия ще продължи и занап­ред. В допъл­нение той заяви, че предос­тавените пред­пазни сред­с­тва ще бъдат дарени на нуж­даещи се и ще бъдат изпол­з­вани от доб­ровол­ците на БСП в бор­бата с пан­демията – народни пред­с­тавители, активисти и млади социалисти…

Прочети още…

БСП: Дайте глътка въздух на транспортните фирми в малките населени места

БСП: Дайте глътка въздух на транспортните фирми в малките населени места

Днес пред пар­ламента протес­тираха превоз­вачите. Те протес­тираха срещу нерег­ламен­тираните превози, но на един тран­с­паран­тите пишеше: „Защо 100 общини са без общес­т­вен тран­с­порт?“. Уважаеми превоз­вачи, 100 общини са без общес­т­вен тран­с­порт не само заради незакон­ния превоз. 100 общини са без общес­т­вен тран­с­порт, защото имаме без­хаберно управ­ление, което не се интересува от тези 100 общини. Което всяка година увеличава с 12 млн. лева сред­с­т­вата за нерен­табил­ните, високоп­ланин­с­ките и…

Прочети още…

БСП предлага по една минимална заплата за самоосигуряващите се и самонаетите лица

БСП предлага по една минимална заплата за самоосигуряващите се и самонаетите лица

Депутатите от левицата настояват за адекватни мерки за тези групи българи в Бюджет 2021

БСП пред­лага самоосигуряващите  и самонаетите лица да получат по една минимална зап­лата за това, че няма да могат да извър­ш­ват дей­ност. Пос­ледиците за хората със свободни професии ще бъдат изк­лючително сериозни, убедени са от левицата, защото това са хора, заети  в сферата на изкус­т­вото или на услугите и нямат въз­мож­ност да се справят в тази криза.

Така народ­ният пред­с­тавител от  пар­ламен­тар­ната група…

Прочети още…

Експерт: ГЕРБ превръща България в бананова република

Експерт: ГЕРБ превръща България в бананова република

Към конституцията така не се подхожда в Европа, категоричен е професор Пламен Киров

Когато нещо започне като пор­ног­рафия, прик­лючва като пор­ног­рафия. Това, което наб­людавахме вчера в Народ­ното съб­рание, не ме изненадва. Така бив­шият кон­с­титуционен съдия проф. Пламен Киров комен­тира по БиТиВи отх­вър­леното пред­ложение за проекта за нова Кон­с­титуция и Велико народно съб­рание. 

“Ако изобщо е имало намерение за кон­с­титуционни промени в мен се зат­вър­ж­дава убеж­дението, че е необ­ходимо ВНС

Прочети още…

Почина големият историк акад. Константин Косев

Почина големият историк акад. Константин Косев

След тежко боледуване си отиде историкът акад. Кон­с­татин Косев, съоб­щиха негови близки.

Акад. Косев е един от най-големите бъл­гар­ски учени.

Роден е на 15 август 1937 г. в Дуп­ница.

Син е на историка Димитър Косев.

През 1960 г. завър­шва Софийс­кия универ­ситет със специал­ност „История“.

Работил е като док­торант в Инс­титута по история при БАН.

През 1965 г. защитава науч­ната степен „кан­дидат на историчес­ките науки“ с дисер­тация на тема „Раз­витие на капиталис­тичес­ките отношения в бъл­гар­с­кото…

Прочети още…

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...