Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 25, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Аферите на ПП излизат наяве: Държавата остава без медицински хеликоптери, 1 млн. лева за адвокати на ББР

Аферите на ПП излизат наяве: Държавата остава без медицински хеликоптери, 1 млн. лева за адвокати на ББР

Преди да стане шеф на премиер­с­кия кабинет в чет­вор­ната коалиция Лена Борис­лавова имала договор за месечно въз­наг­раж­дение от 13 690 лв. или над 164 хил. лева годишно без ДДС, твър­дят от ГЕРБ-СДС Бъл­гария остава един­с­т­вената страна в ЕС без медицин­ски хеликоп­тери заради некадър­ните, безот­говорни и даже прес­тъпни дейс­т­вия на “Продъл­жаваме промяната“. Причината да пропадне общес­т­вената поръчка за хеликоп­терите е, че “Продъл­жаваме промяната” е заложила в нея завишени изис­к­вания, но на ниска цена. Това написа във Фейс­бук лидерът на “Има таков народ“ Слави Трифонов: ”Всъщ­ност, какъв Европейски съюз? Медицин­ски хеликоп­тери имат и в Северна Македония, която не е в Европейс­кия съюз, но която пък Бъл­гария пусна да преговаря за Европейс­кия съюз. Помня с какви фан­фари бив­шият министър-председател Кирил Пет­ков обяви общес­т­вената поръчка за тези хеликоп­тери. Нещо повече — Пет­ков даже съз­даде и цяло дър­жавно дружес­тво, което да отговаря за спеш­ната медицин­ска помощ по въз­духа. И после наз­начи за дирек­тор на дружес­т­вото депутат от своята пар­тия. Георги Гвоз­дей­ков се казва. И дър­жав­ното дружес­тво си има име — “Хелимед Сър­висис”. Голям сър­висис пада — без нито един хеликоп­тер. Сега дружес­т­вото си остана, но хеликоп­терите ги няма. Един­с­т­веният кан­дидат за поръч­ката — италиан­с­ката ком­пания “Леонардо”, е обявила, че може да осигури 6-те медицин­ски хеликоп­тера за 123,3 милиона лева. Но Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването, ръководено тогава от “Продъл­жаваме промяната”, е обявило, че не дава повече от 102.5 милиона лева. И какво излиза? За тия хора животът и здравето на бъл­гарите не е най-важното и най-безценното нещо. За тия хора животът и здравето ни не струва дори 123 милиона лева. Животът и здравето ни струват точно 102,5 милиона лева. И нито стотинка повече”, написа шоуменът и лидер на ИТН.. Също вчера стана ясно, че във връзка с изнесената пуб­лично инфор­мация, базирана на пар­ламен­тарни отговори на минис­търа на иновациите Алек­сан­дър Пулев, относно под­гот­вян и прек­ратен от Управител­ния съвет облигационен заем от Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие (ББР) в раз­мер на 1 млрд. лв., Минис­тер­с­т­вото на иновациите и рас­тежа инфор­мира след­ното: ”Изнесената пуб­лично инфор­мация за под­гот­вяната през 2021 г. облигационна емисия на ББР в раз­мер на 1 млрд. лв. отговаря на истината. На истината отговарят и твър­денията за изп­лащане на адвокат­ски и кон­сул­тан­т­ски хонорари по сдел­ката в раз­мер на близо 1 млн. лв., макар че облигацион­ната емисия не е реализирана. Припом­няме, че преди 2 дни на брифинг на ГЕРБ стана ясно след­ното: На 11 май 2021, ден преди влизането в сила на указа на президента и без да има такова законово право, Кирил Пет­ков се е пред­с­тавял за минис­тър на икономиката и е депозирал документи в БНБ, с които е поис­кал одоб­рение на нови членове на Над­зор­ния съвет на Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие. В нарушение с нор­мите, так­сата в БНБ е била платена от лич­ната му сметка, като в дек­ларацията са посочени неверни данни, обяви Деница Сачева от ГЕРБ. “В серия интер­вюта след това Пет­ков твърди, че бан­ката не е под­помагала средни и малки пред­п­риятия, което е лъжа, защото се вижда, че общо клиен­тите на бан­ката са били 18 500 основно МСП, като в брой­ката не се включ­ват фир­мите, под­к­репени по мяр­ката за COVID-19 — около 2000 малки пред­п­риятия. От пар­тията твър­дят, че бив­шият шеф на кабинета на Пет­ков Лена Борис­лавова имала договор за месечно въз­наг­раж­дение от 13 690 лв. или над 164 хил. лева годишно без ДДС. При това без допъл­нителни раз­носки и с допъл­нително договорени по 274 лв. на час.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Представите за омазани в масло комбайнери и трактористи са в миналото, днес машините са компютъризирани и всичко се следи чрез GPS-координат...

Прочети още:

Loading...