Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 25, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Свръхпечалбите на енергийните компании ще се облагат с 33%, реши бюджетната комисия в НС

Свръхпечалбите на енергийните компании ще се облагат с 33%, реши бюджетната комисия в НС

Свръх­печал­бите на енер­гий­ните ком­пании ще се облагат с 33%, реши на второ четене бюджет­ната комисия в пар­ламента, съобщи БНР. Мяр­ката е временна и се въвежда според европейска дирек­тива. Тя е насочена към под­помагане на най-уязвимите групи, засег­нати от високите цени на горивата. За да бъде окон­чателно одоб­рена, тя трябва да бъде гласувана и в пленар­ната зала. Тепърва ще стане ясно как точно съб­раните сред­с­тва от облагането ще бъдат насочени към целевите групи.  Меж­дув­ременно депутатите обсъж­дат на първо четене т.нар. удъл­жителен закон, с който се запаз­ват основ­ните финан­сови параметри от тази година и за 2023 г. до сфор­мирането на редовен кабинет и приемането на нов бюджет. Въп­реки недовол­с­т­вото на син­дикатите, в тек­с­товете е записано, че се запазва раз­мерът на минимал­ната работна зап­лата от 710 лева догодина. Мак­симал­ният осигурителен праг остава 3 400 лева, а пен­сиите ще бъдат осъв­ременени по швей­цар­с­кото правило от 1 юли с 12 на сто, ако няма нов приет закон. В пър­вото изказ­ване по същес­тво по темата Венко Саб­рутев от “Продъл­жаваме промяната“ обвини служеб­ния кабинет, че зам­разява доходите на хората: “Служеб­ният кабинет на президента Радев отказва да изпълни кон­с­титуцион­ните си задъл­жение да изготви и внесе в Народ­ното съб­рание нов дър­жавен бюджет за 2023 г. Бюджет, който да отговаря на новата мак­роикономическа и геополитическа обс­тановка“. В залата присъс­т­ват премиерът Гълъб Донев, вицеп­ремиерът Лазар Лазаров и минис­търът на финан­сите Росица Вел­кова.  Извън­ред­ното заседание на НС започна с 30-минутна закъс­нение – с почивка, през която се даде въз­мож­ност на премиера Донев и на двамата минис­три да дой­дат в пар­ламента. 

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Представите за омазани в масло комбайнери и трактористи са в миналото, днес машините са компютъризирани и всичко се следи чрез GPS-координат...

Прочети още:

Loading...