Тристранката обсъди минималната заплата от 610 лв., работодателите бойкотират

Тристранката обсъди минималната заплата от 610 лв., работодателите бойкотират

Раз­мерът на минимал­ната зап­лата за след­ващата година беше обсъден на заседание на Национал­ния съвет за трис­т­ранно сът­руд­ничес­тво. То се проведе в отсъс­т­вието на четирите големи работодател­ски организации. Биз­несът бе пред­с­тав­ляван един­с­т­вено от Съюза за стопан­ска инициатива, който е “против“ минимал­ната зап­лата да бъде увеличена на 610 лева от Нова година. Бъл­гар­с­ката стопан­ска камара, Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата (БТПП), Кон­федерацията на работодателите и индус­т­риал­ците в Бъл­гария (КРИБ) и Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария (АИКБ) отказ­ват учас­тие в национал­ния трис­т­ранен съвет заради запазеното положение да плащат пър­вите 3 дни от боледуването. Ще се вър­нат в кон­сул­татив­ния орган, след като темата за бол­нич­ните бъде внесена за обсъж­дане от пар­т­ньорите, но отказ­ват да плащат пър­вите дни. Вицеп­ремиерът Мариана Николова — пред­седател на Трис­т­ран­ния съвет, инфор­мира, че е получила писмо от социал­ния минис­тър, че до месец след обнарод­ването на бюджета за след­ващата година ще се внесе анализ за обсъж­дане в трис­т­ран­ката и мерки за бол­нич­ните. Ася Гонева от КНСБ поиска пар­т­ньорите да учас­т­ват в изгот­вянето на този анализ: „Ние дър­жим да бъдем включени в работен вариант, а не да получим едни готови мерки, по които да дадем само мнение“. Асоциацията на организациите на бъл­гар­с­ките работодатели (АОБР) категорично не приема продъл­жаване на вмененото задъл­жение работодателите да зап­лащат пър­вите три дни бол­нични — мярка, която тряб­ваше отдавна да бъде отменена. Това се отбелязва в позиция на АОБР във връзка със със­тоялото се заседание на Национал­ния съвет за трис­т­ранно сът­руд­ничес­тво (НСТС), в което нямаше пред­с­тавители на работодател­с­ките организации, поради липса на точка в днев­ния ред за пред­ложение за решаване на въп­роса за пър­вите три дни бол­нични. Позицията е изп­ратена до медиите от прес­цен­търа на Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария. В нея се посочва, че “чрез този вменен на работодателите допъл­нителен ангажимент фак­тически биват облагани тройно — чрез осигуров­ките, които внасят за своите работ­ници, дъл­жимите обез­щетения за пър­вите три дни от времен­ната нет­рудос­пособ­ност и изп­лащането на допъл­нителни въз­наг­раж­дения за замес­т­ващи работ­ници“.