Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) АПИ чака аргументирани предложения за тарифите на тол системата

АПИ чака аргументирани предложения за тарифите на тол системата

Общес­т­веното обсъж­дане на тарифите за тол сис­темата прик­лючва на 16 декем­ври, поради тази причина няма да комен­тирам цени, каза вчера на обсъж­дане по темата с автобусни превоз­вачи членът на Управител­ния съвет на Аген­ция “Пътна инф­рат­рук­тура“ проф. Олег Асенов. Той посочи, че пред­ложените тарифи са дос­татъчно добре аргумен­тирани. Както е извес­тно, от 1 март всички превозни сред­с­тва с обща маса над 3.5 тона ще плащат пол­з­ването на път­ната мрежа не с винетка, а с пътни такси на база пробега. На 14 ноем­ври бяха пус­нати пред­ложенията за цени на път­ната аген­ция, раз­работени съв­мес­тно с екс­перти на Светов­ната банка. Проф. Асенов призова и тези, които не са доволни и искат раз­лични цени, да дадат мотивирано пред­ложение. До момента недовол­с­тво има както от соб­с­т­вениците на камиони, така и от автобус­ните превоз­вачи. Пред жур­налисти той допълни, че до момента има повече от 10 становища. Олег Асенов допълни, че след като бъдат анализирани пред­ложенията, ще се пред­ложат на Минис­тер­с­кия съвет за гласуване окон­чател­ните тарифи. В момента цените за автобусите са раз­делени на две. Тези с обща маса до 12 тона ще плащат между 4 и 7 стотинки на километър в зависимост от екологич­ната категория. За по-тежките автобуси ще се дъл­жат между 4 и 9 стотинки. На обсъж­дането пред­седателят на управител­ния съвет на Кон­федерацията на автобус­ните превоз­вачи Маг­далена Мил­тенова посочи, че при изчис­ляването на сумите са взети статис­тически данни, а не инфор­мация от превоз­вачите. В резул­тат бяха съоб­щени данни на база допъл­нител­ните раз­ходи, че за най-дългите мар­ш­рути на автобусите билетите ще пос­къп­нат с почти левче, а за по-късите с 2 до 5 стотинки. Според Мил­тенова не се отчита и фак­тът, че често няма път­ници или те са много малко, но курс се прави. От своя страна Олег Асенов каза пред жур­налисти, че трябва да се намери баланс, защото ако так­сите са прекалено ниски, може да се обез­с­мисли цялото преминаване към тол сис­тема. Ней­ната основна цел е по-тежките и цапащи превозни сред­с­тва (камиони, автобуси и т.н.) да плащат повече и да се увеличат приходите. В момента 60% от пос­тъп­ленията от винетки идват от леките коли, а 40% от теж­котовар­ния трафик. Според АПИ това не е справед­ливо и с въвеж­дането на тол сис­темата ситуацията ще се обърне.

България

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...