Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб26092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) ЕБВР: Лошите пътища пречат на икономическото развитие на България

ЕБВР: Лошите пътища пречат на икономическото развитие на България

ЕБВР: Лошите пътища пречат на икономическото развитие на България

Въп­реки хвал­бите на правител­с­т­вото с инвес­тициите в пътища и реал­ният биз­нес, и инс­титуциите отчитат, че лошата инф­рас­т­рук­тура продъл­жава да пречи на раз­витието на икономиката в Бъл­гария Произ­водител­ността на бъл­гар­с­ката икономика остава ниска при засил­ващи се проб­леми на пазара на труда. Биз­нес средата продъл­жава да е изпъл­нена със спънки, голямо препят­с­т­вие пред икономичес­кия рас­теж е със­тоянието на инф­рас­т­рук­турата, а качес­т­вото на въз­духа остава проб­лем. Легал­ният биз­нес продъл­жава да се кон­курира с този в сивия сек­тор. Това са част от изводите на Европейс­ката банка за въз­с­тановяване и раз­витие, оповес­тени заедно с новата й пет­годишна стратегия за Бъл­гария до 2025 г.В нея акценти са инф­рас­т­рук­турата, финан­совият сек­тор и кон­курен­тос­пособ­ността. До момента инс­титуцията е инвес­тирала в бъл­гар­с­ката икономика 4 млрд. евро. Качес­т­вото на инф­рас­т­рук­турата и специално на пътищата продъл­жава да бъде препят­с­т­вие пред икономичес­кия ръст. Път­ната инф­рас­т­рук­тура се “задъхва“ под увеличения трафик. В анализа за изминалите години бан­ката посочва, че произ­водител­ността в Бъл­гария остава ниска в срав­нение с ЕС и доб­лижаването й до тази в по-развитите страни става бавно. Отчита се, че биз­нес средата остава проб­лематична в някои сфери. Цитира се док­ладът на Светов­ната банка за правене на биз­нес — Doing Business 2020, според който Бъл­гария заема 61 място от 190 икономики, като спада с 20 места в срав­нение с 2014 г. Като кон­к­ретни проб­леми ЕБВР сочи, че процедурите по свър­з­ване с елек­т­роп­ренос­ната мрежа, започ­ване на биз­нес и плащане на данъци остават зат­руд­нени. Посочва се, че според данни на Светов­ната банка коруп­цията и вър­ховен­с­т­вото на закона са най-големите проб­леми на управ­лението в Бъл­гария.

България

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...