Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Синдикатите: Предложението лекарите да дават до 7 дни болнични няма да намали „фалшивите” болни

Синдикатите: Предложението лекарите да дават до 7 дни болнични няма да намали „фалшивите” болни

Пред­с­тавители на биз­неса одоб­ряват пред­ложените мерки за кон­т­рол на бол­нич­ните, за работодателите те са в правилна посока. Син­дикатите обаче твър­дят, че същес­т­веният проб­лем с фал­шивите бол­нични лис­тове отново няма да бъде решен. Мер­ките, които правител­с­т­вото пред­п­риема за промяна в режима за бол­нич­ните, са в посока подоб­ряване на кон­т­рол­ната дей­ност. Това каза в комен­тар на пос­лед­ните пред­ложения, пред­с­тавени в анализ на НОИ Доб­рин Иванов от Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария. Да се променят правомощията на лекуващия лекар по отношение продъл­жител­ността на времен­ната неработос­пособ­ност, като лич­ните лекари да имат право да издават до 7 дни бол­ничен неп­рекъс­нато, а не 14 дни, както е сега, за едно или повече заболявания, но за не повече от 20 дни с прекъс­ване в рам­ките на една кален­дарна година, беше пред­ложено в анализа, обх­ващащ периода 20162019 г. Анализът на НОИ показва, че проб­лем има в крат­кос­роч­ните бол­нични — тези до 7 дни, които се увеличават двук­ратно за пос­лед­ните години, посочи по БНТ Доб­рин Иванов. Според него намаляването на срока на бол­нич­ния не означава, че няма да бъде издаден втори бол­ничен, ако лицето, след изтичането на пър­вия бол­ничен, продъл­жава да е болно. „Странно е как с тази мярка биха се намалили фал­шивите бол­нични“, каза от своя страна Марио Нинов от КТ “Под­к­репа“. По думите му и с тази мярка броят на фал­шивите бол­нични ще си е същият, без значение продъл­жител­ността. Пред­с­тавителят на син­дикатите акцен­тира върху извода от анализа на НОИ, че не се наб­людава увеличение на сливанията на почивни дни по праз­ниците с изпол­з­ване на бол­ничен. В пъти по-малко са издадените бол­нични около Коледа спрямо пред­ход­ната година, посочи Нинов. Според работодателите анализът на НОИ пот­вър­ж­дава, че има проб­лем с нарас­т­ването на бол­нич­ните и затова мерки са необ­ходими. Пред­с­тои обсъж­дането на пред­ложенията в работна комисия в рам­ките на Национал­ния съвет за трис­т­ранно сът­руд­ничес­тво.

България

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...