Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон18012021

Брой 11, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Правителството обмисля дали да вземе 4.5 млрд. евро заеми от ЕС

Правителството обмисля дали да вземе 4.5 млрд. евро заеми от ЕС

Бъл­гария очаква голямо под­помагане от Европейс­кия съюз в след­ващия прог­рамен период 20212027 година. “Имаме 9 милиарда евро за кохезион­ната политика, 2 милиарда по прог­рама за раз­витие на сел­с­ките райони за периода до 2027 година. До края на октом­ври трябва да сме готови с финал­ната вер­сия на оператив­ните прог­рами, съобщи вицеп­ремиерът Томис­лав Дон­чев. Както “Бан­керъ“ писа, над 9.7 млрд. евро е прог­ноз­ната стой­ност на сред­с­т­вата, които може да получи Бъл­гария от европейс­ките фон­дове. Около 1.7 млрд. евро е национал­ното съфинан­сиране, като общата прог­нозна сума дос­тига 11.43 млрд. евро за след­ващите седем години. Общес­т­вените кон­сул­тации по стратегичес­кия документ за управ­лението на сред­с­т­вата ще прик­лючат на 30 ноем­ври. По думите му успоредно с това има и два нови големи инс­т­румента. “Това са Фонд за справед­лив преход, който е на стой­ност 1,2 милиарда и Фонд за въз­с­тановяване и устой­чивост, който е на стой­ност 6,2 милиарда евро. Целите на втория са да се помогне на европейс­ките икономики и общес­тва да се въз­с­тановят от кризата, да станат по-устойчиви, както и да се проведат реформи“, уточни в телевизионно интервю вицеп­ремиерът. Той под­черта, че в огром­ната си част това е без­въз­мез­дно финан­сиране. 4,5 милиарда евро са под фор­мата на кредити, но по думите на Дон­чев “за тях не сме взели решение дали ще ги вземем“. “Като цяло всичко това е шанс за бъл­гар­с­кото общес­тво и икономика да свър­шат неща в допъл­нение към всичко, което се прави по оператив­ните прог­рами“, обобщи вицеп­ремиерът. Заместник-директорът на Европейс­кия фонд за стратегически инвес­тиции Илияна Цанова обаче е на мнение, че парите от фонда за въз­с­тановяване на ЕС не са даденост, а трябва да си свър­шим работата. “Трябва да имаме данни, върху които да стъпим, както и визия, която да след­ваме“, под­черта Цанова. Според нея планът трябва да бъде много под­робен по отношение на това какви реформи искаме да нап­равим, какви цели искаме да пос­тиг­нем и как ще ги пос­тиг­нем. “Няма как с пожелателни пос­лания да получим финан­сиране. Кон­к­ретиката е ключова в този план. И всяко искане за плащане, което правим, ще бъде одоб­рено на базата на целите, които вече сме пос­тиг­нали“, акцен­тира Илияна Цанова.

България

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Свят

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Може да му забранят да кандидатства отново за публична длъжност

Камарата на пред­с­тавителите на САЩ гласува президен­тът Доналд Тръмп за втори …

Прочети още:

Loading...

Земеделие