Валери Симеонов: Ресторантите да отворят, щом и учениците се връщат в клас

Валери Симеонов: Ресторантите да отворят, щом и учениците се връщат в клас

С желязна логика трябва да се под­хожда спрямо мер­ките, които се въвеж­дат и когато те се отпус­кат, нас­тоя в студиото на БНТ зам.-председателят на пар­ламента и лидер на НФСБ Валери Симеонов. Въп­реки че той е привър­женик на по-строгите мерки и ограничения в условията на епидемия, смята, че когато се взима решение за ограничаване и освобож­даване на определи бран­шове трябва да се под­хожда праг­матично. Не виж­дам смисъл в това на 4 фев­руари да бъдат вър­нати големите ученици в училище, а да не бъдат отворени рес­торан­тите и кафенетата, заяви Симеонов и обясни, че рис­кът е винаги там, където голяма група от хора общуват помежду. Според него рис­кът от заразяване в рес­торан­тите не е по-голям, откол­кото в училищата. Затова и според него нищо лошо няма да се случи, ако рес­торан­тите работят до 22.30 часа. Нощ­ните заведения задъл­жително трябва да бъдат зат­ворени, защото там рис­кът е много голям, като на пълен стадион. Не трябва да се стига до крайни мерки и до зап­лахи, трябва диалог, призова лидерът на НФСБ по повод зап­лахата на двете асоциации да прис­тъпят към граж­дан­ско непод­чинение, ако здрав­ните власти не им дадат решение, което да ги уст­ройва. Има сериозни пропуски и недос­татъци, но това е работа на отдел­ните минис­тер­с­тва, минис­три и на ръковод­с­т­вата на отдел­ните минис­тер­с­тва, за да може сред­с­т­вата в помощ на биз­неса да стигат нав­реме, посочи Валери Симеонов. Нека да не се фик­сираме върху пропус­ките и проб­лемите, които не са решени, защото имаме нов щам на вируса, за който все още нямаме никакъв алгоритъм, каза още той.