Бизнесът с искане за свободен внос на ваксини у нас

Бизнесът с искане за свободен внос на ваксини у нас

За да се наводни пазарът на вак­сини у нас трябва да се регис­т­рират всички продукти, които вър­шат работа. Не трябва по странни геополитически причини да загър­б­ваме някои произ­водители, които доказано имат ефект“. Това заяви в студиото на „Здравей, Бъл­гария“ пред­седателят на Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал Васил Велев. Той добави, че ЕС поз­волява регис­т­рацията на вак­сини от самите дър­жави членки. „Унгария също е в Съюза и вече се справя с този проб­лем. Дър­жавата може да се справи сама с този проб­лем, а не да чака на европейс­ките чинов­ници. Всичко това ограничава нашите въз­мож­ности“, каза Велев. „Ако чакахме да тес­т­ват нашите работ­ници цен­т­рализирано — икономиката щеше да фалира. Благодарение на нашата реак­ция към пан­демията икономиката все пак запазва добра форма“. Пред­седателят на Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал се обяви за регис­т­рацията на повече вак­сини у нас и по-гъвката процедура по одоб­рението им. „Ако една ком­пания има въз­мож­ност да закупи вак­сини, то ней­ните работ­ници, които желаят, биха могли да се вак­синират бързо и лесно. Това вече се прави успешно с бър­зите тес­тове“, каза Велев. Според Велев преподаването от вкъщи не е същото, а в много от биз­несите ситуацията е подобна. „Ако се работи от вкъщи и това не е ефек­тивно, то зап­лащането трябва да е по-ниско, за да е справед­ливо. Много от учителите каз­ват, че се страхуват да се вър­нат в клас, за да не се заразят, но в същото време не искат и да се вак­синират“, каза той. „През пър­вата вълна от миналата година тряб­ваше да има ком­пен­сации за микро, сред­ните и мал­ките пред­п­риятия. За 21 хиляди мик­роп­ред­п­риятия са изп­латени 173 млн. лв. и се очаква да се изп­латят още 25 млн. лв. за още 3 хиляди такива. За сред­ните пред­п­риятия има списък, но няма нито едно изпъл­нено платежно. Те са 230 млн. лв. за около 1500 пред­п­риятия. Вече мина почти една година“, обясни Велев. Той добавя, че за мал­ките пред­п­риятия схемата още не е стар­тирала. Според него при ком­пен­сациите за втората вълна се дейс­тва по-бързо.