Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 144, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Евростат: В България храната е скъпа, а алкохолът - евтин

Евростат: В България храната е скъпа, а алкохолът - евтин

Евростат: В България храната е скъпа, а алкохолът - евтин

В Румъния основните стоки и услуги струват по-малко, а доходите - по-високи

Бъл­гария е втора в ЕС с най-ниски цени като цяло — 56% от сред­ните стой­ности за съюза, но със срав­нително скъпи храни — 81% от сред­ното за Европа. Това става ясно от статис­тика на Еврос­тат, която срав­нява ценовото рав­нище в дър­жавите от съюза през 2020 г. Румъния е дър­жавата с най-евтини стоки и услуги, като държи 55% от сред­ното ценово рав­нище, при това с чув­с­т­вително по-високи доходи от бъл­гар­с­ките. На втора позиция е Бъл­гария, а третата дър­жава, където се живее срав­нително евтино, е Полша — 58% от сред­ноев­ропейс­ките цени. В срав­нение с Румъния и Полша обаче, където цените на храните са съот­ветно 66% и 68%, в Бъл­гария те са срав­нително скъпи — 81% от сред­ноев­ропейс­кото ниво, сочат дан­ните на Еврос­тат. Статис­тиката не дава обяс­нение за това раз­минаване. От една страна, то вероятно се обяс­нява с високата ставка на ДДС за храните у нас — 20%, при положение че много дър­жави в съюза прилагат намалена до 5% или нулева ставка на данъка за основни храни. От друга страна, Румъния и Полша са големи пазари за произ­водителите на храни, което вероятно оказва влияние върху цените. В Бъл­гария доста скъпа в срав­нителен план е също пот­ребител­с­ката елек­т­роника –93% от сред­ноев­ропейс­кото ниво, както и тран­с­пор­т­ните услуги — 87%. Облек­лата у нас са сред най-евтините в ЕС78% от сред­ноев­ропейс­ките цени. Бъл­гария пред­лага най-евтините хотели и рес­торанти, като държи едва 46% от сред­ноев­ропейс­ките цени. У нас се продават също най-евтините алкохол и цигари (61%) — вероятно поради под­дър­жането на минимални нива на акциза, който заедно с ДДС е половината от цената на тези продукти. В ЕС все още има големи раз­личия в доходите и цените, което го прави доста нехомогенен по отношение на богат­с­т­вото, става ясно от дан­ните. На второ място по раз­лика в ценовите рав­нища са алкохолът и цигарите. Най-ниски нива на цените са регис­т­рирани в Бъл­гария (61% от сред­ното за ЕС), след­вана от Унгария (69%) и Полша (70%). Най-високи нива са наб­людавани в Ирлан­дия (187% от сред­ното за ЕС), след­вана от Фин­лан­дия (158%), Швеция (136%) и Фран­ция (133%). “Трябва да се отбележи, че големите ценови раз­личия се дъл­жат основно на раз­лич­ното данъчно третиране на тези продукти в дър­жавите от ЕС“, отбелязва Еврос­тат.

България

Култура

Спорт

Антон Недялков: Не бяхме на нужното ниво

Антон Недялков: Не бяхме на нужното ниво

„Оцен­ката ми за отбора и за мача днес не е добра. Играхме бавно, което беше пер­фек­тно за Мура.“

Това каза капитанът на Лудогорец Антон Недялк…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...