Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 144, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Съдът спря смяната на ръководството на “Автомагистрали“

Съдът спря смяната на ръководството на “Автомагистрали“

Съдът спря смяната на ръководството на “Автомагистрали“

Софийс­кият град­ски съд е спрял произ­вод­с­т­вото по впис­ването на ново ръковод­с­тво на дър­жав­ната фирма “Автомагис­т­рали“ ЕАД. Това е станало след иск на нас­тоящия изпъл­нителен дирек­тор на дружес­т­вото Стоян Беличев и другите двама членове на съвета на дирек­торите — Алек­сан­дър Филев и Иван Коларов. Основ­ният аргумент за решението е, че служеб­ният минис­тър на регионал­ното раз­витие Виолета Комитова, която като прин­ципал на “Автомагис­т­рали“ иска да смени ръковод­с­т­вото, не е провела кон­курс за пос­товете. Освен това съдът отбелязва, че по закон членовете на борда трябва да са петима, а не трима, както тя пред­лага и както е сегаш­ното положение. Съдът пос­тановява, че впис­ването на новото ръковод­с­тво и заличаването на старото може да стане, след като се реши по същес­тво спорът между страните. Комитова поиска да смени ръковод­с­т­вото на “Автомагис­т­рали“, след като проверка откри, че дър­жав­ната фирма е платила аван­сово над 180 млн. лева на вън­шни фирми за проекти за обезопасяване на свлачища и срутища, а шест месеца преди край­ния срок почти нищо от въз­ложените дей­ности не е свър­шено. Заради тези договори Комитова смени цялото ръковод­с­тво на Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“. В допъл­нение проверка на “Смет­ната палата“ откри, че дър­жав­ното дружес­тво е получило от поръчки за над 4 млрд лв. в нарушение на изис­к­ванията на закона. От общо 14 договора с дър­жавата за период от пет години, шест са сключени, без да се изис­ква провеж­дане на процедура за въз­лагане на общес­т­вена поръчка (т.нар in house въз­лагане).

България

Култура

Спорт

Антон Недялков: Не бяхме на нужното ниво

Антон Недялков: Не бяхме на нужното ниво

„Оцен­ката ми за отбора и за мача днес не е добра. Играхме бавно, което беше пер­фек­тно за Мура.“

Това каза капитанът на Лудогорец Антон Недялк…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...